سامانه آهن 20 | قیمت ورق آهن – قیمت ورق فولادی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
بروزرسانی 21 آبان 1397 ساعت 12:29 عصر
نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی پرنقالی 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.18 رول 1000 چینی 0 20000
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.25 رول 1000 چینی 0 16600
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.25 رول 1000 چینی 0 18100
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.30 رول 1000 چینی 0 16800
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 هفت الماس 0 11200
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1250 هفت الماس 0 11200
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1000 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1250 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1250 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1250 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1250 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1250 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1250 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1250 چینی 0 12300
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 0 9500
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس 0 9500
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق روغنی 0.5 st12 رول 1000 قزاق 0 8200
ورق روغنی 0.5 st12 رول 1250 قزاق 0 8200
ورق روغنی 0.5 st12 رول 100 هفت الماس 0 7030
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 0 9500
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس 0 9500
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1000 قزاق 0 7500
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1250 قزاق 0 7500
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1000 هفت الماس 0 7030
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1250 هفت الماس 0 7030
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 0 9400
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس 0 9400
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1000 قزاق 0 7500
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1250 قزاق 0 7500
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1250 هفت الماس 0 7030
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس 0 8950
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 0 8950
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1000 قزاق 0 7150
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1250 قزاق 0 7150
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1000 هفت الماس 0 7030
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 0 8950
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس 0 8850
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1000 قزاق 0 7150
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1250 قزاق 0 7150
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1000 هفت الماس 0 7030
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق 0 7150
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 هفت الماس 0 7030
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 هفت الماس 0 8850
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 هفت الماس 0 8850
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 0 8830
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس 0 8830
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق روغنی 1.25 st12 رول 1000 قزاق 0 7150
ورق روغنی 1.25 st12 رول 1000 قزاق 0 7150
ورق روغنی 1.5 st12 رول 1000 هفت الماس 0 7030
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 هفت الماس 0 8830
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 هفت الماس 0 8830
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 قزاق 0 7150
ورق روغنی 2 st12 رول 1250 قزاق 0 7150
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 هفت الماس 0 7030
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 هفت الماس 0 8900
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 هفت الماس 0 8900
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 شهرکرد 0 8900
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1000 هفت الماس 0 8900
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1250 هفت الماس 0 8900
دانلود کنید