سامانه آهن 20 | قیمت ورق آهن – قیمت ورق فولادی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.18 رول 1000 چینی 5480 5350
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.18 رول 1000 چینی 5480 0
ورق گالوانیزه رنگی پرنقالی 0.18 رول 1000 چینی 5480 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.18 رول 1000 چینی 5360 5230
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.18 رول 1000 چینی 5480 5350
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.18 رول 1000 چینی 5480 5350
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.18 رول 1000 چینی 5480 5350
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.18 رول 1000 چینی 5480 5350
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.18 رول 1000 چینی 5480 5350
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.18 رول 1000 چینی 5480 5350
ورق گالوانیزه 0.20 رول 1000 چینی 0 5100
ورق گالوانیزه 0.22 رول 1000 چینی 0 4900
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.25 رول 1000 چینی 0 4500
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.25 رول 1000 چینی 4850 0
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.25 رول 1000 چینی 5380 5250
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.25 رول 1000 چینی 5280 5150
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.25 رول 1000 چینی 5280 5150
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.25 رول 1000 چینی 5480 0
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.25 رول 1000 چینی 5280 5150
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.25 رول 1000 چینی 0 4890
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.25 رول 1000 چینی 5280 5150
ورق گالوانیزه 0.25 رول 1000 چینی 0 4800
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.30 رول 1000 چینی 4830 0
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.30 رول 1000 چینی 4530 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.30 رول 1000 چینی 6330 6200
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.30 رول 1000 چینی 5020 4890
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.30 رول 1000 چینی 4900 0
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.30 رول 1000 چینی 4850 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.30 رول 1000 چینی 4650 0
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.30 رول 1000 چینی 4430 4300
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.30 رول 1000 چینی 4850 4720
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.30 رول 1000 چینی 0 4750
ورق گالوانیزه 0.30 رول 1000 چینی 0 4600
ورق گالوانیزه 0.35 رول 1000 چینی 4630 4500
ورق روغنی 0.36 st12 رول 1000 قزاق  0 3120
ورق روغنی 0.36 st12 رول 1000 قزاق  0 3120
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 هفت الماس 4140 4110
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1250 هفت الماس 4110 4080
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 شهرکرد 4170 4130
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 چینی 4430 4300
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 قزاق 4150 4100
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 چینی 4130 4000
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 قزاق 4050 4000
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1000 چینی 0 4400
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1000 چینی 4660 4530
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1000 چینی 4660 0
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.47 رول 1000 چینی 4660 4530
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1000 چینی 4660 4530
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1000 چینی 4660 4530
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1000 چینی 4660 4530
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1000 چینی 4660 4530
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1250 چینی 4660 4530
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1250 چینی 4660 4530
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1250 چینی 0 4530
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1250 چینی 4660 4530
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1250 چینی 4660 4530
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1250 چینی 4320 0
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1250 چینی 4660 4530
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 3940 3910
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس 3950 3920
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 شهرکرد 3970 3930
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 شهرکرد 3960 3920
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1000 چینی 4030 3900
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1250 چینی 4030 3900
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1000 قزاق 3950 3900
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1250 قزاق 3970 3920
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 هفت الماس 3860 3830
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 هفت الماس 3860 3830
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 چینی 4030 3900
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 چینی 4030 3900
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 قزاق 3950 3900
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 قزاق 3950 3900
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 3850 3820
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس 3850 3820
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 شهرکرد 3940 3900
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 شهرکرد 3910 3870
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1000 چینی 3980 3850
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1250 چینی 3980 3850
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1000 قزاق 3950 3900
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1250 قزاق 3950 3900
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 3830 3800
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس 3810 3780
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 شهرکرد 3860 3820
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 شهرکرد 3850 3810
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1000 چینی 0 3750
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1000 قزاق 0 3900
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1250 قزاق 3950 3900
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس 3810 3780
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 3810 3780
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 شهرکرد 3840 3800
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 شهرکرد 3840 3800
ورق گالوانیزه 0.80 رول 1000 قزاق 3950 3900
ورق گالوانیزه 0.80 رول 1250 قزاق 3950 3900
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 3800 3770
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس 3775 3770
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 شهرکرد 3850 3810
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 شهرکرد 3820 3780
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 قزاق  0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق  0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 قزاق  0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق  0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 قزاق  0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق  0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 قزاق  0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق  0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 قزاق  0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق  0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق  0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 قزاق  0 3120
روق روغنی 1 st12 رول 100 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 هفت الماس  0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 هفت الماس  0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 هفت الماس  0 3120
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 هفت الماس 3820 3790
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 هفت الماس 3810 3780
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 شهرکرد 3860 3820
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 شهرکرد 3850 3810
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 3810 3780
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس 3820 3790
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 شهرکرد 3850 3800
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 شهرکرد 3850 3810
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 قزاق 3950 3900
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 قزاق 3950 3900
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 هفت الماس 3820 3790
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 هفت الماس 3800 3770
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 شهرکرد 3850 3810
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 شهرکرد 3870 3830
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 قزاق 3950 3900
ورق سیاه 10 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2390
ورق سیاه 10 st37 رول 1250 گیلان 0 2390
ورق سیاه 12 st37 رول 1250 گیلان 2380
ورق سیاه 15 st37 رول 1500 گیلان 0 2390
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 قزاق  0 3120
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 قزاق  0 3120
ورق روغنی 2 st12 رول 1250 قزاق  0 3120
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 هفت الماس  0 3120
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3120
ورق روغنی 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3120
ورق روغنی 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3120
ورق روغنی 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3120
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 3120
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 3120
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 2730
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 قزاق 0 2730
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 قزاق 0 2780
ورق سیاه 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق سیاه 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق سیاه 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق سیاه 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 هفت الماس 3890 3860
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 هفت الماس 3850 3820
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 شهرکرد 3940 3900
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 شهرکرد 3900 3860
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 قزاق 4050 4000
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 قزاق 4050 4000
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1000 هفت الماس 3900 3870
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1250 هفت الماس 3900 3870
ورق سیاه 3 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2690
ورق سیاه 4 st37 رول 1000 فولاد مبارکه 0 2700
ورق سیاه 4 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2690
ورق گالوانیزه 4.00 رول 1250 چینی 4250 0
ورق گالوانیزه 4.00 رول 1000 چینی 4250 0
ورق سیاه 5 st37 رول 1000 فولاد مبارکه 0 2690
ورق سیاه 5 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2690
ورق گالوانیزه 5.00 رول 1250 چینی 4350 0
ورق سیاه 8 st37 شیت 1500 فولاد مبارکه 0 2390
ورق سیاه 8 st37 رول 1250 گیلان 0 2390