قیمت انواع رابیتس - پنجشنبه 19 بهمن 1396  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نوع رابیتس وزن چشمه ستون تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
400 420 9.3 ایران رابیتس 2150
470 570 11.3 ایران رابیتس 2400
490 660 13.3 ایران رابیتس 3050
500 740 13.3 ایران رابیتس 2750
660 830 11.3 ایران رابیتس 3250
670 920 13.3 ایران رابیتس 3250
500 910 13.3 ایران رابیتس 2750
580 970 13.3 ایران رابیتس 4200
670 1090 13.3 ایران رابیتس 3250
730 1230 13.3 ایران رابیتس 5150
400 400 13.3 کارخانه مسعود 2410
450 530 13.3 کارخانه مسعود 2410
500 600 13.3 کارخانه مسعود 2510
590 470 13.3 کارخانه مسعود 2410
600 520 13.3 کارخانه مسعود 2510
650 630 13.3 کارخانه مسعود 3210
700 660 13.3 کارخانه مسعود 3410
820 700 13.3 کارخانه مسعود 3110
600 700 13.3 کارخانه مسعود 3160
650 730 13.3 کارخانه مسعود 3210
680 770 13.3 کارخانه مسعود 3360
740 800 13.3 کارخانه مسعود 3510
820 840 13.3 کارخانه مسعود 3660
840 890 13.3 کارخانه مسعود 3860
920 990 13.3 کارخانه مسعود 4260
960 1030 13.3 کارخانه مسعود 4410
980 1140 13.3 کارخانه مسعود 4810
1050 1300 13.3 کارخانه مسعود 5360
400 3 9 صنایع فولاد توفیقی 2000
490 3 11 صنایع فولاد توفیقی 2850
670 3 11 صنایع فولاد توفیقی 3200
600 3 13 صنایع فولاد توفیقی 3100
710 3 13 صنایع فولاد توفیقی 3350
790 3 13 صنایع فولاد توفیقی 3600
820 3 13 صنایع فولاد توفیقی 3680
850 3 13 صنایع فولاد توفیقی 3780
900 3 13 صنایع فولاد توفیقی 4000
950 3 13 صنایع فولاد توفیقی 4200
1060 3 13 صنایع فولاد توفیقی 4910
1170 3 13 صنایع فولاد توفیقی 5000