قیمت انواع مش - پنجشنبه 12 بهمن 1396  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نوع مش ضخامت چشمه ابعاد تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
6 10*10 صنایع مفتولی توفیقی 2730 0
6 15*15 صنایع مفتولی توفیقی 2730 0
6 20*20 صنایع مفتولی توفیقی 2730 0
6 25*25 صنایع مفتولی توفیقی 2730 0
6 30*30 صنایع مفتولی توفیقی 2730 0
8 10*10 صنایع مفتولی توفیقی 2540 0
8 15*15 صنایع مفتولی توفیقی 2540 0
8 20*20 صنایع مفتولی توفیقی 2540 0
8 25*25 صنایع مفتولی توفیقی 2540 0
8 30*30 صنایع مفتولی توفیقی 2540 0
10 10*10 صنایع مفتولی توفیقی 2590 0
10 15*15 صنایع مفتولی توفیقی 2590 0
10 20*20 صنایع مفتولی توفیقی 2590 0
10 25*25 صنایع مفتولی توفیقی 2590 0
6 10*10 فولاد صنعت البرز 1880 0
6 15*15 فولاد صنعت البرز 1880 0
6 20*20 فولاد صنعت البرز 1880 0
6 25*25 فولاد صنعت البرز 1880 0
6 30*30 فولاد صنعت البرز 1880 0
8 10*10 فولاد صنعت البرز 1880 0
8 15*15 فولاد صنعت البرز 1880 0
8 20*20 فولاد صنعت البرز 1880 0
8 25*25 فولاد صنعت البرز 1880 0
8 30*30 فولاد صنعت البرز 1880 0
10 10*10 فولاد صنعت البرز 1880 0
10 15*15 فولاد صنعت البرز 1880 0
10 20*20 فولاد صنعت البرز 1880 0
10 25*25 فولاد صنعت البرز 1880 0
10 30*30 فولاد صنعت البرز 1880 0
12 10*10 فولاد صنعت البرز 1970 0
12 15*15 فولاد صنعت البرز 1970 0
12 20*20 فولاد صنعت البرز 1970 0
12 25*25 فولاد صنعت البرز 1970 0
12 30*30 فولاد صنعت البرز 1970 0
14 10*10 فولاد صنعت البرز 2110 0
14 15*15 فولاد صنعت البرز 2110 0
14 20*20 فولاد صنعت البرز 2110 0
14 25*25 فولاد صنعت البرز 2110 0
14 30*30 فولاد صنعت البرز 2110 0