قیمت انواع ناودانی - سه‌شنبه 24 بهمن 1396  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نوع ناودانی ضخامت ابعاد طول تولید استاندارد قیمت بنگاه قیمت کارخانه
8 6 فولاد ناب تبریز 0 2420
10 6 فولاد ناب تبریز 0 2420
10 6 فولاد ناب تبریز 0 2420
12 6 فولاد ناب تبریز 0 2460
12 6 فولاد ناب تبریز 0 2460
14 6 فولاد ناب تبریز 0 2480
14 6 فولاد ناب تبریز 0 2480
16 6 فولاد ناب تبریز 0 2480
16 6 فولاد ناب تبریز 0 2480
16 6 فولاد ناب تبریز 0 2480
16 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
10 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
8 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
10 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
10 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
12 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
14 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
14 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
16 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
16 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
10 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
6 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
8 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
8 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
10 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
10 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
6 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
8 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
10 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
12 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
10 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
12 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
14 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430
16 6 ذوب آهن اصفهان 0 2430