سامانه آهن 20 | قیمت میلگرد – لیست نرخ میلگرد  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نوع میلگرد سایز استاندارد طول تولید حالت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
10 A2 آناهیتا گیلان شاخه 2490
10 A2 ابهر شاخه 2270
10 A2 ظفر بناب شاخه 2250
10 A2 درپاد تبریز شاخه 2290
10 A2 سیرجان شاخه 2470
10 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2350
10 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2450
10 A3 شاهرود شاخه 2550
10 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2435
10 A3 گلستان کلاف 2440
10 A3 گلستان شاخه 2440
10 A2 کاوه تیکمه داش شاخه 2358
10 A2 آریان فولاد شاخه 2200
10 A2 کیان کاشان شاخه 2400
12 A3 ذوب آهن شاخه 2740
12 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2460
12 A2 ابهر شاخه 2270
12 A2 پرشین فولاد شاخه 0 2680
12 A3 ظفر بناب شاخه 2250
12 A3 درپاد تبریز شاخه 2260
12 A2 سیرجان شاخه 2450
12 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2300
12 A2 پولاد نورد شیراز کلاف 2670
12 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2380
12 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
12 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2425
12 A3 گلستان کلاف 2420
12 A3 گلستان شاخه 2420
12 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2248
12 A2 آریان فولاد شاخه 2200
12 A3 هیربد زرندیه شاخه 2040
12 A2 کیان کاشان شاخه 2400
14 A3 ذوب آهن شاخه 2760
14 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2460
14 A3 ابهر شاخه 2285
14 A3 پرشین فولاد شاخه 0 2490
14 A3 ارگ تبریز شاخه 2330
14 A3 ظفر بناب شاخه 2250
14 A3 درپاد تبریز شاخه 2260
14 A2 سیرجان شاخه 2440
14 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2250
14 A3 نیشابور شاخه 2360
14 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2350
14 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
14 A3 شاهرود شاخه 2410
14 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2415
14 A3 گلستان شاخه 2420
14 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2248
14 A3 آریان فولاد شاخه 2180
14 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2270
14 A3 هیربد زرندیه شاخه 2010
16 A3 ذوب آهن شاخه 2740
16 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2460
16 A3 ابهر شاخه 2285
16 A3 ارگ تبریز شاخه 2330
16 A3 ظفر بناب شاخه 2580
16 A3 درپاد تبریز شاخه 2260
16 A2 سیرجان شاخه 2440
16 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2250
16 A3 نیشابور شاخه 2360
16 A3 آریا ذوب شاخه 2250
16 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2350
16 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
16 A3 شاهرود شاخه 2410
16 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2415
16 A3 گلستان شاخه 2420
16 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2248
16 A3 آریان فولاد شاخه 2290
16 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2270
16 A3 هیربد زرندیه شاخه 2010
16 A3 جهان فولاد غرب شاخه 2260
18 A3 ذوب آهن شاخه 2430
18 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2460
18 A3 ابهر شاخه 2285
18 A3 پرشین فولاد شاخه 0 2470
18 A3 ارگ تبریز شاخه 2330
18 A3 ظفر بناب شاخه 2250
18 A3 درپاد تبریز شاخه 2260
18 A2 سیرجان شاخه 2440
18 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2280
18 A3 نیشابور شاخه 2360
18 A3 آریا ذوب شاخه 2250
18 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
18 A3 شاهرود شاخه 2410
18 A3 گلستان شاخه 2420
18 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2248
18 A3 ذوب آهن ارومیه شاخه 2300
18 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2270
18 A3 هیربد زرندیه شاخه 2010
18 A3 جهان فولاد غرب شاخه 2260
20 A3 ذوب آهن شاخه 2430
20 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2460
20 A3 ابهر شاخه 2285
20 A3 پرشین فولاد شاخه 0 2470
20 A3 ارگ تبریز شاخه 2330
20 A3 ظفر بناب شاخه 2250
20 A3 درپاد تبریز شاخه 2260
20 A2 سیرجان شاخه 2440
20 A3 امیرکبیر خزر شاخه 2280
20 A3 نیشابور شاخه 2360
20 A3 آریا ذوب شاخه 2250
20 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2350
20 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
20 A3 شاهرود شاخه 2410
20 A3 گلستان شاخه 2420
20 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2248
20 A3 آریان فولاد شاخه 2200
20 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2270
20 A3 هیربد زرندیه شاخه 2010
20 A3 جهان فولاد غرب شاخه 2260
22 A3 ذوب آهن شاخه 2430
22 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2460
22 A3 ابهر شاخه 2285
22 A3 ارگ تبریز شاخه 2330
22 A3 ظفر بناب شاخه 2250
22 A3 درپاد تبریز شاخه 2260
22 A3 نیشابور شاخه 2360
22 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2350
22 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
22 A3 شاهرود شاخه 2410
22 A3 گلستان شاخه 2225
22 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2248
22 A3 آریان فولاد شاخه 2290
22 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2270
22 A3 هیربد زرندیه شاخه 2010
25 A3 ذوب آهن شاخه 2430
25 A3 آناهیتا گیلان شاخه 2460
25 A3 ابهر شاخه 2285
25 A3 ارگ تبریز شاخه 2330
25 A3 ظفر بناب شاخه 2250
25 A3 درپادتبریز شاخه 2260
25 A3 نیشابور شاخه 2360
25 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2350
25 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
25 A3 شاهرود شاخه 2410
25 A3 گلستان شاخه 2225
25 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2248
25 A3 آریان فولاد شاخه 2290
25 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2290
25 A3 هیربد زرندیه شاخه 2010
28 A3 ظفر بناب شاخه 2250
28 A3 درپاد تبریز شاخه 2260
28 A3 نیشابور شاخه 2360
28 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2350
28 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
28 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2248
28 A3 آریان فولاد شاخه 2290
30 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2350
30 A3 ذوب آهن ارومیه شاخه 2300
32 A2 درپاد تبریز شاخه 2260
32 A3 یزد (احرامیان) شاخه 2350
32 A3 آلیاژ ایران (یزد) شاخه 2620
32 A3 کاوه تیکمه داش شاخه 2248
36 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2290
40 A3 صبا فولاد زاگرس شاخه 2290
8 A2 آناهیتا گیلان شاخه 2520
8 A2 درپاد تبریز شاخه 2320
8 A2 گیلان (حسن رود) شاخه 2480
8 A3 گلستان کلاف 2520
8 A2 کاوه تیکمه داش شاخه 2468