قیمت انواع نبشی - دوشنبه 21 آبان 1397  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
بروزرسانی 21 آبان 1397 ساعت 11:51 صبح
نوع نبشی ضخامت ابعاد استاندارد تولید طول قیمت بنگاه قیمت کارخانه
10 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 5000
8 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4380
10 100*100 کیلوگرم اریان فولاد 4455
3 30*30 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4700
3 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4640
4 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4550
3 40*40 کیلوگرم اریان فولاد 4380
5 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4550
4 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4550
3 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4640
6 50*50 کیلوگرم فولادناب تبریز 4830
4 50*50 کیلوگرم اریان فولاد 4380
5 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 4600
6 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 4550
4 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 4650
3 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 5030
5 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 5100
6 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 5100
6 60*60 کیلوگرم اریان فولاد 4380
5 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 5100
6 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 5200
4 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4600
7 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4450
8 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 4450
7 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 5000
6 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 5000
8 80*80 کیلوگرم اریان فولاد 4455
دانلود کنید