قیمت انواع نبشی - سه‌شنبه 24 بهمن 1396  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نوع نبشی ضخامت ابعاد استاندارد تولید طول قیمت بنگاه قیمت کارخانه
10 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2410
8 100*100 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2530
10 100*100 کیلوگرم اریان فولاد 2380
12 120*120 کیلوگرم اریان فولاد 2380
12 130*130 کیلوگرم اریان فولاد 3200
15 150*150 کیلوگرم اریان فولاد 3200
3 30*30 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2410
3 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2430
4 40*40 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2430
3 40*40 کیلوگرم اریان فولاد 2420
4 40*40 کیلوگرم فولاد شاهین بناب 2240
5 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2420
4 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2420
3 50*50 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2430
6 50*50 کیلوگرم فولادناب تبریز 2360
4 50*50 کیلوگرم اریان فولاد 2380
4 50*50 کیلوگرم فولاد شاهین بناب 2250
5 50*50 کیلوگرم فولاد شاهین بناب 2250
5 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 2420
6 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 2410
4 60*60 کیلوگرم فولادناب تبریز 2430
3 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2460
5 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2420
6 60*60 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2330
6 60*60 کیلوگرم اریان فولاد 2380
5 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2530
6 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2530
4 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2530
7 70*70 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2530
8 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2400
7 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2400
6 80*80 کیلوگرم فولاد ناب تبریز 2410
8 80*80 کیلوگرم اریان فولاد 2380
6 80*80 کیلوگرم ماهان سپاهان 2250