سامانه آهن 20 | قیمت ورق آهن – قیمت ورق فولادی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات
نوع ورق ضخامت استاندارد نوع بسته طول عرض تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.18 رول 1000 چینی 6230 6100
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.18 رول 1000 چینی 6230 0
ورق گالوانیزه رنگی پرنقالی 0.18 رول 1000 چینی 6230 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.18 رول 1000 چینی 5360 0
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.18 رول 1000 چینی 6230 6100
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.18 رول 1000 چینی 6230 6100
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.18 رول 1000 چینی 6230 6100
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.18 رول 1000 چینی 6230 6100
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.18 رول 1000 چینی 6230 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.18 رول 1000 چینی 6230 0
ورق گالوانیزه 0.20 رول 1000 چینی 0 6450
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.25 رول 1000 چینی 0 6800
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.25 رول 1000 چینی 0 5800
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.25 رول 1000 چینی 5930 5800
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.25 رول 1000 چینی 5930 0
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.25 رول 1000 چینی 5930 0
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.25 رول 1000 چینی 0 6200
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.25 رول 1000 چینی 0 5800
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.25 رول 1000 چینی 0 5800
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.25 رول 1000 چینی 0 5800
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 0.30 رول 1000 چینی 5170 0
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 0.30 رول 1000 چینی 5140 0
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.30 رول 1000 چینی 0 6200
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.30 رول 1000 چینی 0 5500
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.30 رول 1000 چینی 5580 0
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.30 رول 1000 چینی 5130 5000
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.30 رول 1000 چینی 0 5450
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.30 رول 1000 چینی 0 5800
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.30 رول 1000 چینی 0 5450
ورق گالوانیزه رنگی قهوه ای سوخته 0.30 رول 1000 چینی 0 5450
ورق گالوانیزه 0.35 رول 1000 چینی 5230 5100
ورق روغنی 0.36 st12 رول 1000 قزاق 3330
ورق روغنی 0.36 st12 رول 1000 قزاق 3330
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1000 هفت الماس 4420 4390
ورق گالوانیزه 0.4 رول 1250 هفت الماس 4400 4370
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 شهرکرد 4480 4440
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 چینی 4730 4600
ورق گالوانیزه 0.40 رول 1000 قزاق 4410 4360
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 چینی 4490 4360
ورق گالوانیزه 0.45 رول 1000 قزاق 3960 0
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1000 چینی 0 5800
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1000 چینی 5130 5000
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1000 چینی 0 5000
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.47 رول 1000 چینی 0 5000
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1000 چینی 0 5000
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1000 چینی 5130 5000
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1000 چینی 5130 0
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1000 چینی 0 5000
ورق گالوانیزه رنگی سفال 0.47 رول 1250 چینی 5130 5000
ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.47 رول 1250 چینی 0 5000
ورق گالوانیزه رنگی سفید 0.47 رول 1250 چینی 0 5000
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 0.47 رول 1250 چینی 0 5000
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 0.47 رول 1250 چینی 0 5000
ورق گالوانیزه رنگی کرم 0.47 رول 1250 چینی 4320 0
ورق گالوانیزه رنگی سبز 0.47 رول 1250 چینی 0 5000
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 4210 4180
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس 4190 4160
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 شهرکرد 4270 4230
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 شهرکرد 4250 4210
ورق روغنی 0.5 st12 رول 1000 قزاق 3270
ورق روغنی 0.5 st12 رول 1250 قزاق 3270
ورق روغنی 0.5 st12 رول 100 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه 3350
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1000 چینی 4340 4210
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1250 چینی 4340 4210
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1000 قزاق 4260 4210
ورق گالوانیزه 0.50 رول 1250 قزاق 4230 4180
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 هفت الماس 4160 4130
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 هفت الماس 4160 4130
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 چینی 4315 4185
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 چینی 4315 4185
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1000 قزاق 4250 4200
ورق گالوانیزه 0.55 رول 1250 قزاق 4220 4170
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 4135 4105
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس 4115 4085
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 شهرکرد 4195 4155
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 شهرکرد 4175 4135
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1000 قزاق 3200
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1250 قزاق 3200
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 0.6 st12 رول 1250 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه 3350
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1000 چینی 4290 4160
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1250 چینی 4290 4160
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1000 قزاق 4155 4105
ورق گالوانیزه 0.60 رول 1250 قزاق 4165 4115
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 3995 3965
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس 3995 3965
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 شهرکرد 4035 3995
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 شهرکرد 4055 4015
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1000 قزاق 3330
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1250 قزاق 3330
ورق روغنی 0.7 st12 رول 1250 هفت الماس 3120
ورق روغنی 0.7 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1000 چینی 4060 0
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1000 قزاق 4075 4025
ورق گالوانیزه 0.70 رول 1250 قزاق 4035 3985
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس 3995 3965
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 3995 3965
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 شهرکرد 4055 4015
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 شهرکرد 4075 4035
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1000 قزاق 3330
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1250 قزاق 3330
ورق روغنی 0.8 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 0.8 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق گالوانیزه 0.80 رول 1000 قزاق 4035 3985
ورق گالوانیزه 0.80 رول 1250 قزاق 4035 3985
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 4135 4105
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس 3950 3965
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 شهرکرد 4010 3970
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 شهرکرد 4010 3970
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1000 قزاق 3330
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1250 قزاق 3330
ورق روغنی 0.9 st12 رول 1000 هفت الماس 3120
ورق روغنی 0.9 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق روغنی 1 st12 رول 1250 قزاق 3330
ورق روغنی 1 st12 رول 1000 هفت الماس 3120
ورق روغنی 1 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 هفت الماس 3950 3920
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 هفت الماس 3980 3950
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1000 شهرکرد 4010 3970
ورق گالوانیزه 1.00 رول 1250 شهرکرد 4040 4000
ورق روغنی 1.2 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 3950 3920
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس 3970 3940
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 شهرکرد 4010 3970
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 شهرکرد 4030 3990
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 قزاق 4010 3960
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 قزاق 4010 3960
ورق روغنی 1.25 st12 رول 1000 قزاق 3330
ورق روغنی 1.25 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق روغنی 1.5 st12 رول 1000 قزاق 3330
ورق روغنی 1.5 st12 رول 1000 هفت الماس 0 3120
ورق روغنی 1.5 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3120
ورق روغنی 1.5 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3120
ورق سیاه 1.5 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق سیاه 1.5 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق روغنی 1.5 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 هفت الماس 4050 4020
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 هفت الماس 4100 4070
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1000 شهرکرد 4110 4070
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 شهرکرد 4160 4120
ورق گالوانیزه 1.50 رول 1250 قزاق 4210 4160
ورق روغنی 1.8 st12 رول 1000 قزاق 3330
ورق سیاه 10 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2390
ورق سیاه 10 st37 رول 1250 گیلان 0 2390
ورق سیاه 12 st37 رول 1250 گیلان 2380
ورق سیاه 15 st37 رول 1500 گیلان 0 2390
ورق روغنی 2 st12 رول 1250 قزاق 3330
ورق روغنی 2 st12 رول 1000 هفت الماس 3120
ورق روغنی 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3120
ورق روغنی 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3120
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 3120
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 3120
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 روس 0 2730
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 قزاق 0 2730
ورق سیاه 2 st37 رول 1000 قزاق 0 2780
ورق سیاه 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق سیاه 2 فابریک شیت 2000 1000 قزاق 0 3300
ورق روغنی 2 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 هفت الماس 4100 4070
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 هفت الماس 4120 4090
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 شهرکرد 4160 4120
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 شهرکرد 4180 4140
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1000 قزاق 4190 4160
ورق گالوانیزه 2.00 رول 1250 قزاق 4210 4160
ورق روغنی 2.5 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1000 هفت الماس 4200 4170
ورق گالوانیزه 2.50 رول 1250 هفت الماس 4200 4170
ورق سیاه 3 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2690
ورق روغنی 3 رول 1000 فولاد مبارکه 3320
ورق سیاه 4 st37 رول 1000 فولاد مبارکه 0 2700
ورق سیاه 4 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2690
ورق گالوانیزه 4.00 رول 1250 چینی 4950 0
ورق گالوانیزه 4.00 رول 1000 چینی 4900 0
ورق سیاه 4.8 st37 رول 1000 فولاد مبارکه 0 2690
ورق سیاه 5 st37 رول 1500 فولاد مبارکه 0 2690
ورق گالوانیزه 5.00 رول 1250 چینی 4950 0
ورق سیاه 8 st37 شیت 1500 فولاد مبارکه 0 2390
ورق سیاه 8 st37 رول 1250 گیلان 0 2390