www.ahan20.com
شنبه 9 خرداد 1394
محصول بسته ابعاد ضخامت استاندارد تولید قیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
بروزرسانی
سایز 0.5
ورق گالوانیزه رول عرض 1 0.5 کاشان 2,720 12:10
ورق گالوانیزه رول عرض 1.25 0.5 کاشان 2,720 12:10
ورق گالوانیزه رول عرض 1 0.5 شهرکرد 2,630 12:10
ورق گالوانیزه رول عرض 1.25 0.5 شهرکرد 2,630 12:10
ورق رنگی قرمز رول عرض 1.25 0.5 فولاد مبارکه اصفهان 2,935 2,990 12:10
ورق رنگی آبی رول عرض 1.25 0.5 فولاد مبارکه اصفهان 3,025 3,090 12:10
ورق رنگی زرد رول عرض 1.25 0.5 فولاد مبارکه اصفهان 2,970 3,010 12:10
ورق رنگی سفید رول عرض 1.25 0.5 فولاد مبارکه اصفهان 2,925 12:10
سایز 0.6
ورق گالوانیزه رول عرض 1 0.6 کاشان 2,720 12:10
ورق گالوانیزه رول عرض 1.25 0.6 کاشان 2,720 12:10
ورق گالوانیزه رول عرض 1 0.6 شهرکرد 2,630 12:10
ورق گالوانیزه رول عرض 1.25 0.6 شهرکرد 2,630 12:10
سایز 2
ورق استیل شیت 3*1.5  2 تایوان 11,200 12:10
سایز 2.5
ورق سیاه رول عرض 1.25 2.5 فولاد مبارکه اصفهان 1,712 12:10
ورق سیاه رول عرض 1 2.5 فولاد مبارکه اصفهان 1,745 12:10
ورق سیاه رول عرض 1.25 2.5 فولاد سبا 1,725 12:10
سایز 3
ورق سیاه رول عرض 1.5 3 فولاد مبارکه اصفهان 1,752 12:10
ورق سیاه رول عرض 1 3 فولاد مبارکه اصفهان 1,802 12:10
ورق سیاه رول عرض 1.25 3 فولاد سبا 1,745 12:10
ورق سیاه رول عرض 1.5 3 فولاد سبا 1,780 12:10
سایز 4
ورق سیاه رول عرض 1.5 4 فولاد مبارکه اصفهان 1,772 12:10
ورق سیاه رول عرض 1.25 4 فولاد سبا 1,800 12:10
ورق سیاه رول عرض 1.5 4 فولاد سبا 1,800 12:10
ورق استیل شیت 3*1.5  4 تایوان 11,200 12:10
سایز 4.8
ورق سیاه رول عرض 1.5 4.8 فولاد مبارکه اصفهان 1,778 12:10
ورق سیاه رول عرض 1.5 4.8 فولاد سبا 1,955 12:10
سایز 5
ورق سیاه رول عرض 1.5 5 فولاد مبارکه اصفهان 1,825 12:10
ورق استیل شیت 3*1.5  5 تایوان 11,200 12:10
سایز 6
ورق سیاه شیت 6*1.5 6 فولاد مبارکه اصفهان 1,807 12:10
ورق سیاه شیت 6*1.5 6 فولاد سبا 1,845 12:10
سایز 8
ورق سیاه رول عرض 1.5 8 فولاد مبارکه اصفهان 1,885 12:10
ورق سیاه شیت 6*1.5 8 فولاد سبا 1,802 12:10
ورق استیل 304 شیت 3* 1.5  8 چین 11,550 12:10
ورق استیل 304 شیت 6*1.5 8 چین 11,550 12:10
ورق استیل 316 شیت 6*1.5 8 چین 16,350 12:10
سایز 10
ورق سیاه رول عرض 1.5 10 فولاد مبارکه اصفهان 1,812 12:10
ورق سیاه شیت 6*1.5 10 فولاد سبا 1,792 12:10
ورق استیل 304 شیت 3* 1.5 10 چین 11,550 12:10
ورق استیل 304 شیت 6*1.5 10 چین 11,550 12:10
ورق استیل 316 شیت 6*1.5 10 چین 16,350 12:10
سایز 12
ورق سیاه شیت 6*1.5 12 فولاد سبا 1,835 12:10
سایز 15
ورق سیاه رول عرض 1.5 15 فولاد مبارکه اصفهان 1,935 12:10