www.ahan20.com
شنبه 9 خرداد 1394
نوع محصول سایز طول استاندارد تولید واحد قیمت قیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
وزن تقریبی بروزرسانی
سایز 12
تیرآهن 12 12 ipe اصفهان شاخه 252,000 122 14:12
تیرآهن 12 12 ipe ترک شاخه 210,000 65 14:12
تیرآهن 12 12 ipe ترک شاخه 237,000 90 14:12
تیرآهن 12 6 ipe ناب استیل کیلو 1,730 14:12
تیرآهن 12 12 ipe ناب استیل کیلو 1,750 14:12
سایز 14
تیرآهن 14 12 ipe اصفهان شاخه 260,000 155 14:12
تیرآهن 14 12 ipe اهواز/کرمانشاه شاخه 222,000 133 14:12
تیرآهن 14 12 ipe بناب شاخه 230,000 14:12
سایز 16
تیرآهن 16 12 ipe اصفهان شاخه 315,000 190 14:12
تیرآهن 16 12 ipe اهواز شاخه 289,000 180 14:12
سایز 18
تیرآهن 18 12 ipe اصفهان شاخه 375,000 228 14:12
تیرآهن 18 12 ipe آرین شاخه 353,000 225 14:12
تیرآهن 18 12 ipe بناب شاخه 355,000 14:12
سایز 20
تیرآهن 20 12 ipe اصفهان شاخه 552,000 270 14:12
تیرآهن 20 12 ipe ترک شاخه 495,000 265 14:12
تیرآهن 20 12 ipe روس/کره شاخه 479,000 265 14:12
تیرآهن 20 12 ipe آرین/طوس شاخه 469,000 262 14:12
سایز 22
تیرآهن 22 12 ipe اصفهان شاخه 630,000 310 14:12
تیرآهن 22 12 ipe ترک شاخه 600,000 305 14:12
تیرآهن 22 12 ipe چین شاخه 555,000 285 14:12
تیرآهن 22 12 ipe کره شاخه 600,000 305 14:12
سایز 24
تیرآهن 24 12 ipe اصفهان شاخه 752,000 370 14:12
تیرآهن 24 12 ipe ترک شاخه 735,000 365 14:12
تیرآهن 24 12 ipe کره شاخه 735,000 365 14:12
سایز 27
تیرآهن 27 12 ipe اصفهان شاخه 881,000 430 14:12
تیرآهن 27 12 ipe ترك شاخه 865,000 425 14:12
سایز 30
تیرآهن 30 12 ipe اصفهان شاخه 1,281,000 515 14:12
تیرآهن 30 12 ipe ترک شاخه 1,251,000 515 14:12
تیرآهن 30 12 ipe روس شاخه 1,051,000 455 14:12