www.ahan20.com
شنبه 9 خرداد 1394
سایز ضخامت طول استاندارد تولید قیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
بروزرسانی
سایز 10
10 10 12 آریان فولاد 1,600 11:58
10 10 6 آریان فولاد 1,590 11:58
10 8 6 بنگاه اصفهان 1,580 11:58
سایز 12
12 12 6 بنگاه اصفهان 1,640 11:58
12 12 12 آریان فولاد 1,580 11:58
12 12 6 آریان فولاد 1,570 11:58
سایز 15
15 15 6 بنگاه اصفهان 2,710 11:58
سایز 3
3 4 6 بنگاه اصفهان 1,650 11:58
سایز 4
4 3 6 ناب استیل 1,560 11:58
4 4 6 ناب استیل 1,550 11:58
4 4 6 کارخانه ناب تبریز 1,550 11:58
4 5 6 بنگاه اصفهان 1,620 11:58
سایز 5
5 3 6 ناب استیل 1,570 11:58
5 4 6 ناب استیل 1,560 11:58
5 5 6 ناب استیل 1,550 11:58
5 5 6 کارخانه ناب تبریز 1,550 11:58
5 5 12 کارخانه ناب تبریز 1,580 11:58
5 5 6 آریان فولاد 1,540 11:58
5 6 6 بنگاه اصفهان 1,620 11:58
سایز 6
6 4 6 ناب استیل 1,570 11:58
6 5 6 ناب استیل 1,560 11:58
6 6 6 ناب استیل 1,550 11:58
6 6 6 بنگاه اصفهان 1,620 11:58
6 6 6 کارخانه ناب تبریز 1,550 11:58
6 6 12 کارخانه ناب تبریز 1,580 11:58
6 6 6 آریان فولاد 1,540 11:58
سایز 6.3
6.3 5 6 ناب استیل 1,600 11:58
6.3 6 6 ناب استیل 1,600 11:58
سایز 7
7 5 6 ناب استیل 1,610 11:58
7 6 6 ناب استیل 1,600 11:58
7 7 12 کارخانه ناب تبریز 1,620 11:58
7 8 6 بنگاه اصفهان 1,860 11:58
سایز 7.5
7.5 5 6 ناب استیل 1,610 11:58
7.5 6 6 ناب استیل 1,600 11:58
سایز 8
8 6 6 ناب استیل 1,560 11:58
8 7 6 ناب استیل 1,550 11:58
8 8 6 بنگاه اصفهان 1,570 11:58
8 8 12 آریان فولاد 1,580 11:58
8 8 6 آریان فولاد 1,570 11:58