نیلینگ  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

نیلینگ

میخکوبی خاک

در سال 1961 در کشور فرانسه اولين بار براي ساخت يك ديوار حائل دائمي از روش ميخكوبي استفاده شد. ميخكوبي خاک يك سيستم سازه نگهبان به منظور حفاظت گود يا شيرواني خاک به روش غيرفعال ميباشد که به دليل اقتصادي بودن و مزاياي منحصربفرد خود، روشي براي ايجاد حمايت دائم يا موقت از زمين در هنگام گود برداري براي ساخت و ساز جديد است.

در اروپا براي پايدار سازي موقت يا دائم شيب هاي طبيعي، براي بازسازي ديوارهاي قديمي و نيز تعمير ديوارهاي خاکي که مقادير کمي آسيب ديده، طراحي شده اند و همچنين براي شمع زني حفاريهاي زيرزميني و نيز به عنوان حمايت کننده دائمي يا موقت در حفاريهاي تونلهاي قطار نيز کاربرد

دارد. اين تكنيك همچنين در ساخت ديوارهاي دائم، پايداري سطوح شيب دار، پي ريزي و محافظت از برش هاي ايجاد شده است.

 

 

براي تحكيم ديواره هاي گود از دو روش عمده استفاده ميشود:

1 ( روش اکتيو Active

2 ( روش پسيو Passive

سيستم انكراژ و دوخت به پشت TieBack جزء روش اول.

نيلينگ و ديوار حائل و سيستم TopDown جزء روش دوم محسوب ميشود

در روش دوم تا زماني که توده خاک جابجائي نداشته باشد ٬ سيستم نگهدارنده وارده عمل نميشود ٬ به عبارتي مهارسازي جلوي ديواره ذاتاً به اينگونه عمل ميكند که از زمان استندآپStandupTime خاک بهره گرفته ميشود و پس از حائل سازي به علت تعادل تنشها در خاک که مسلماً با افزايش جابجائيها همراه خواهد بود ٬ سيستم نگهدارنده وارد عمل ميشود.

 

 

میخکوبی خاک

به عنوان راه حل بسيار مناسبي براي :

- پايدارسازي شيبها و شيروانيها و گودبرداريها

- افزايش ظرفيت باربري

- محدود کردن تغيير شكلها با ايجاد حداقل دست خوردگي در وضعيت طبيعي زمين نرم يا هوازده

- افزايش مقاومت برشي توده خاک

- کاهش نيروي لغزش در سطح گسيختگي و لغزشي

 

 

تئوري استفاده از روش نيلينگ بر مبناي مسلح کردن و مقاوم ساختن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهاي کششي فولادي Nail با فواصل نزديك به يكديگر مي باشد. استفاده از روش نيلينگ موجب افزايش مقاومت برشي توده خاک و محدود کردن تغيير مكانهاي خاک در اثر افزايش مقاومت در سطح لغزش به علت افزايش نيروي عمودي و همچنين کاهش نيروهاي لغزشي در سطح لغزش احتمالي ايجاد ميشود. روش نيلينگ در نگهداري ترانشه ها عملكرد بسيار نرمي دارد ٬ يعني جابجائيهاي ترانشه در اين سيستم بسيار زياد است ٬ به همين دليل براي عمقهاي زياد اصولاً مناسب نميباشد ٬ حداکثر تا عمق 10 يا نهايتاً 15 متر جوابگو است.

 

 

تئوری روشنیلینگ

- آرماتورهاي فولادي با قطر 20 الي 40 ميليمتر و با حدتسليم 420 الي 500 نيوتن بر ميليمتر مربع

- چال حفاري شده با قطر 76 الي 150 ميليمتر

- فواصل بين مهارهاي کششي در حدود 1 الي 2 متر

- طول آنها نيز در حدود 70 الي 100 درصد ارتفاع گود

- حداقل شيب نسبت به افق حدودا 15 درجه

 

 

مهار کششی نیلینگ

- خاکهاي ريزدانه سخت تا مقاوم

- خاکهاي دانه اي متراکم تا خيلي متراکم بامقداري چسبندگي کم و ظاهري

- سنگ هوازده بدون هيچگونه سطوح شكست و صفحات ضعيف

- رسوبات يخچالي

- خاکهاي غير چسبنده بد دانه بندي شده خشك

- خاکهاي داراي تخته سنگ و قلوه سنگ

- خاکهاي ريزدانه نرم تا خيلي نرم و گل و لاي رسي

- خاکهاي آلي

- خاکهاي خورنده )خاکستر، سربار( يا آب زيرزميني اسيدي

- سنگهاي هوازده وداراي صفحات ضعيف و آهكي

 

 

خاکهای مناسب برای اجرای نیلینگ :

خاکهای نامناسب برای اجرای نیلینگ :

1 - يزاسرادياپ و تظافح دوگ رد هزاس ياه قطانم ،يرهش ياهنامتخاس رواجم ،دوگ هاگتسيا ياه ريز مز يني

مترو و...

2 - پايدارسازي جداره تونلها و سازه هاي زير زميني

3 -پايدارسازي ترانشه ها در احداث بزرگراه ها و راه آهن ها

4 - پايدار سازي کوله هاي مجاور پل ها در زمين هاي سست و ريزشي.

 

 

کاربرد نیلینگ در پروژه های عمرانی

 

 

مزایا نیلینگ

• انعطاف پذيري

• کارائي و قابليت اجرا در انواع خاک ها مناسب

• حداقل سطح اشغال گود با استفاده از رويه هاي

يا حداقل ضخامت

• امكان استفاده از روسازي هاي مختلف

• سرعت بالا و قابل کنترل بودن زمان اجرا

• بصرفه به لحاظ اقتصادي

• قابليت اجرا در محيط هاي با دسترسي دشوار

 

 

دایمی یا موقت

ديوارهاي ميخكوبي شده به دو صورت موقت يا دائمي اجرا مي شوند.

- ميخ کوبي هاي موقت بسته به نوع خاک و طرح و اجرا داراي طول عمر سرويس کمتر از 18 ماه

هستند.

- ميخكوبي دائم طول عمر بيشتر از اين مقدار دارند.

چنانچه يك گودبرداري توسط ديوارهاي ميخكوبي موقت، مسلح شود، اما به دليل تأخيرات

کارگاهي طول مدت ساخت بيشتر از 18 ماه طول بكشد، عوامل اجرايي موظف هستند از يك

سيستم نگهداري دائمي براي تثبيت گودبرداري استفاده کنند. در اين روش سورا خهايي در داخل

زمين حفاري شده و سپس ميلگردهاي فولادي در آن کارگذاشته شده و فضاي خالي حفره را با

دوغاب پر مي کنند .

 

 

حفاري بصورت چرخشي RotaryDrilling با هوا يا آب:

اين روش متداول ترين روش در حفاري نیل ها مي باشد.

 

 

انواع حفاری

حفاري با لوله جدار DrivenCasing :

استفاده از اين روش در خاکهاي ريزشي توصیه مي گردد.

 

 

حفاري با سیستم خود حفار SelfDrillingMethod :

استفاده از اين روش در خاکهاي ريزشي مناسب بوده و داراي سرعت قابل قبول اجرايي نیز مي

باشد.

 

 

حفاري با سیستم اوگر Auger :

استفاده از روشهاي کوبشي میخ ها نیز قبلا مورد استفاده بوده که امروزه بدلیل راندمان کم و

مشکلات فني منسوخ شده است.

 

 

اجراي نيلينگ جهت پايدارسازي ديواره گودها معمولاً مشتمل بر مراحل زير است :

1 - گودبرداري مقطعي با طول ، عرضو ارتفاع مشخص

2 - حفاري گمان هها واقع در محدوده خاکبرداري در ديوار گود جهت احداث مهار کششي

3 - نصب ميلگرد تسليح در وسط گمانه

4 - تزريق دوغاب سيمان

5 - قرار دادن سيستم زهكشي سطحي و يا محيطي

6 - نصب مشهاي فولادي بر روي نيلها

7 - اجراي رويه شاتكريتي بر روي مشهاي فولادي

8 - نصب هدنيل صفحه و مهره.

روشاجرای نیلینگ یا میخکوبی

 

 

گودبرداري اوليه تا عمقي انجام ميگيرد که ديواره گودبرداري شده بتواند در مدت کوتاهي بين 24 تا

48 ساعت پايداري خود را حفظ کند )آيين نامه(. خاکبرداري به صورت مرحله به مرحله انجام شده

و پس از انجام هر مرحله از خاکبرداري م يبايست عمليات اجراي ميخكوبي در آن مرحله صورت

گيرد و پس از اتمام عمليات، خاکبرداري مرحله بعد انجام مي پذيرد. در هر مرحله خاکبرداري، عمق

ديواره ايجاد شده بايستي پايداري لازم در حين اجراي ميخكوبي را داشته باشد،

اصولاً عمق گودبرداري جهت تامين کوتاه مدت پايداري 2 متر مي باشد. البته با توجه به شرايط

ژئوتكنيكي خاک ساختگاه ارتفاع مجاز خاکبرداري

در هر مرحله تعيين م يگردد.

خاكبرداري

 

 

حفاري محل ميخها در فواصل مشخص مطابق نقشه هاي اجرايي به وسيله دستگاه حفاري صورت

مي گيرد. حفاري گمانه هاي مورد نظر مي تواند در جبه ههاي مختلف کاري صورت پذيرد.

حفاري

 

 

پس از حفاري گمانه تا عمق موردنظر، عمليات نصب ميلگرد صورت مي پذيرد. عناصر مسلح کننده

معمولاً شامل آرماتورهاي فولادي مي باشند، جهت آنكه راستاي ميلگردها دقيقاً در امتداد محور استوانه

چال هاي حفر شده باشد از ابزاري به نام فاصله دهنده Centralizer که عموماً از مواد سينتتيك ساخته

ميشوند که به منظور حفظ فاصله ميلگرد از جدار گمانه و ايجاد حدقل ضخامت دوغاب در سرتاسر

ميلگرد نصب ميشوند استفاده مي شود. ميلگردها در داخل مرکز فرو رفته و سپس در داخل چال،

جاگذاري مي شوند. سپس يك شيلنگ دوغاب ريزي که متصل به آرماتور قولادي است به انتهاي چال

رفته و فضاي خالي باقي مانده را از انتها تا ابتداي چال دوغاب ريزي مي کند. دوغاب با نيروي وزن وارد

شده بر آن به خوبي در حفر هها جا م يگيرد.

نصب ميلگرد و تزريق دوغاب سيمان

 

 

پس از اتمام عمليات تزريق، جهت جلوگيري از فرسايش و همچنين حفظ يكپارچگي بيشتر در

عملكرد ميخها، سطح ديواره توسط يك لايه بتن پاششي shotceret پوشانده مي شود که نوعي

اتصال ساز هاي در سيستم ايجاد مي کند.

دو نوع پوشش وجود دارد

1 - پوشش موقت

2 - پوشش دائمي.

پوشش موقت نقش سطحي را ايفا مي کند

که اجزاي ساز هاي را به يكديگر متصل م ينمايد.

شاتكريت ديواره، نصب صفحه و مهره

 

 

 

 

همچنين نوارهاي ژئوکامپوزيتي قبل از آنكه پوشش شاتكريت اجرا شود در سطح گودبرداري کار

گذاشته تا زه آب داخل خاک را هدايت کرده و از نفوذ آن به داخل پوشش ممانعت به عمل آورد.

پس از بتن پاشي جهت اتصال کامل سر ميخها به ديواره و جلوگيري از بروز برش پانچ در ديواره يك

صفحه فلزي به عنوان سر نيل بر روي ديواره قرار گرفته و توسط يك مهره به آرماتور درون گمانه

متصل م يشود پوشش دايمي بعد از آنكه مي خها نصب و پوشش موقت شكل گرفت، اجرا م يشود.

 

 

 

 

• پيش/ پس روي نسبت به خط پروژه در ديواره هاي قائم بدون برم: 10 /+ 25 - سانتيمتر

• زاويه انحراف ديوار گود از امتداد قائم: 1 درجه

• زاويه انحراف ديوار گود در هر مرحله نسبت به امتداد قائم: 3 درجه

• پسروي ديواره در اثر شيب منفي ديوار: 20 سانتيمتر

• تراز کف پنل برداشته شده: 25 سانتيمتر

 

 

روادارهای مجاز برای سطح تمام شده خاکبرداری )پساز رگلاژ(

ميزان انحراف مجاز مشخصات گمانه نسبت به نقشه هاي اجرايي

• طول حفاري شده: 10 - سانتي متر

• قطر حفاري: 5 - ميليمتر

• زاويه قائم: 2 ± درجه

• زاويه افقي: 5 ± درجه

• جابجايي قائم: 10 ± سانتي متر

• جابجايي افقي: 5 % فاصله افقي يا حداکثر 10 ± سانتي متر، يا طبق نظر دستگاه نظارت

 

 

روادارهای مجاز در گمانه های حفاری شده

در مواردي که رواداري ها بوسيله دستگاه نظارت در نظر گرفته نشده باشد، عمليات تهيه و جاگذاري

نيل بايد در محدوده رواداري هاي زير انجام گيرد:

• طول نيل: 10 - سانتي متر

• پوشش دوغاب تزريق: 2 ± ميليمتر

• بيرون زدگي ميلگرد از داخل گمانه: حداکثر 25 سانتمتر

 

 

روادارهای مجاز عملیات تهیه و جاگذاری نیل

 

 

به منظور تحليل پايداري و طراحي ميخهاي مورد نياز گود از نرم افزار Geo Studio که تعادل

حدي،پايداري ديواره ميخكوبي شده را مورد بررسي قرار ميدهد، استفاده مي شود.

همچنين به منظور تخمين مقدار تغيير شكل ديواره ها و نيروهاي کششي ميخها در اثر گودبرداري از نرم

افزار Plaxis که با استفاده از تئوري المان محدود

Finite Element قابليت حل گسترده وسيعي

از مسائل مطروحه در مهندسي ژئوتكنيك را دارا مي باشد.

 

 

اصول طراحی نیلینگ

طبق ماده 38 قانون مدني : مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر کجا بالا رود و

همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر

آنچه را که قانون استثناء کرده باشد

. لذا روش فوق نه تنها از نظر فني بايد با دقت طراحي و اجرا شود بلكه در نظر گرفتن قدمت، سيستم

سازه و بارگذاري ساختمان مجاور بايد بررسي شود، که مستلزم اخذ رضايت مكتوب مالك يا مالكان

ساختمان مجاور که زير آن عمليات فوق انجام م يشود را دارد. اگر در سمت پياده رو يا تأسيسات شهري

باشد مستلزم اخذ مجوز از شهرداري است و در غير اين صورت طراحي و اجراي اين روش غير قانوني

است و مستوجب پاسخگويي و مسووليت براي طراح و مجري و ناظر خواهد بود. .

 

 

محدودیت های قانونی

 طبق ماده 38 قانون مدني : مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر کجا بالا رود و

همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر

آنچه را که قانون استثناء کرده باشد

. لذا روش فوق نه تنها از نظر فني بايد با دقت طراحي و اجرا شود بلكه در نظر گرفتن قدمت، سيستم

سازه و بارگذاري ساختمان مجاور بايد بررسي شود، که مستلزم اخذ رضايت مكتوب مالك يا مالكان

ساختمان مجاور که زير آن عمليات فوق انجام م يشود را دارد. اگر در سمت پياده رو يا تأسيسات شهري

باشد مستلزم اخذ مجوز از شهرداري است و در غير اين صورت طراحي و اجراي اين روش غير قانوني

است و مستوجب پاسخگويي و مسووليت براي طراح و مجري و ناظر خواهد بود.

 

 

مطالب مرتبط

اطلاعات عمومی آهن      

اصطلاحات تجاری      

آلیاژکاری      

سرد کاری      

عملیات حرارتی      

تابکاری

اطلاعات کارخانجات فولادی        

درباره فولاد      

محاسبه برش ورق        

انتشار آگهی در تلگرام

 

دانلود کنید