15717-مزایده روغن سوخته، لاستیک فرسوده اتوبوس  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15717-مزایده روغن سوخته، لاستیک فرسوده اتوبوس

تاریخ انتشار:1397/11/17 تاریخ انقضاء:1397/12/01
توضیحات:

نوبت اول
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان در نظر دارد نسبت به فروش اقلام ذیل بر اساس بها و قیمت پیشنهادی ارائه شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی واجدالشرایط که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را دارند دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت اخذ شرایط و اقلام مزایده :
سپرده شرکت در مزایده می بایست به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری سیرجان به شماره 3100003361004 نزد بانک ملی اقدام گردد.
ردیف نام قطعات
تعداد واحد یا کیلو
قیمت پایه
قیمت مجموع ریال
سپرده شرکت ریال
1 بشکه 220 لیتری
75 عدد
هر عدد240.00
18.000.00 900.000
2 رادیاتور آب و بخاری مفروق
900 کیلو
هر کیلو 250.000
225.000.000 11.250.000
3 رادیاتور آب و بخاری آلومینیوم
400 کیلو
هر کیلو 60.000
24.000.000 1.200.000
4 تیوپ 1000 کیلو
هر کیلو 5.000
5.000.000 250.000
5 آهن آلات
2500 کیلو
هر کیلو 15.500
38.750.000 1.937.500
6 روغن سوخته
9000 لیتر
هر لیتر 14.200
127.800.000 6.390.000
7 لاستیک 11*20 منجید
650 حلقه
هر حلقه 30.000
19.500.000 975.000
8 شلینگ سیمی
100 کیلو
هر کیلو 5.000
500.000 25.000
9 چدن 100 کیلو
هر کیلو 15.000
1.500.000 75.000
هرگاه برندگان اول دوم سوم مزایه حاضر به انعقا دقرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
تاریخ تحویل پاکات 97.12.4 می باشد.
بازگشایی پاکات مزایده در مورخ 97.12.5 ساعت 8.30 می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است.
به پیشنهادات مبهم مخدوش و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اقلام مزایده : روغن سوخته، لاستیک فرسوده اتوبوس، بشکه 220 لیتری، رادیاتور آب، قطعات یدکی فرسوده، اتوبوس و ضایعات آهن
مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید