15691-تجدید مزایده فروش یک مجموعه بازی فلزی  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15691-تجدید مزایده فروش یک مجموعه بازی فلزی

تاریخ انتشار:1397/11/16 تاریخ انقضاء:1397/11/30
توضیحات:

نوبت اول
شهرداری قهدریجان در نظر دارد نسبت به فروش یک مجموعه بازی فلزی متعلق به شهرداری از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه دهند اقدام نمایند. لذا از اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت 10 روز از پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه به شهرداری و دریافت فرم پینشهاد قیمت پینشهادی خود را در پاکت ب به صورت پلمپ شده تحویل دبیرخانه محرمانه واقع در حراست شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند.
شرایط :
1- شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند
2- متقاضیان میبایست مبلغ 20.000.000 ریال بیست میلیون ریال بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0224161331006 به نام شهرداری قهدریجان واریز و در پاکت الف تحویل نمایند
3- پیشنهادات رسیده در ساعت 13 روز 97.12.5 با حضور اعضا کمیسیون معاملات شهرداری که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت می شود
4- حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان ایشان در جلسه کمیسیون معاملات بلامانع است
5- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در مزایده رسیده مشروط مبهم یا مخدوش باشد تربیت اثر نخواهد داد
6- سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرار داد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
7- هزینه آگهی روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود
8- پاکت الف و ب باید همزمان تحویل دبیرخانه محرمانه گردد
9- رویت مجموعه بازی موضوع مزایده توسط پیشنهاددهنده بلامانع است
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید