15636-مزایده اقلام انواع لوازم اداری و ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15636-مزایده اقلام انواع لوازم اداری و ...

تاریخ انتشار:1397/11/14 تاریخ انقضاء:1397/11/28
توضیحات:

فروش لوازم مستعمل اداری، برقی و ضایعات فلزی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی درن ظر دارد اقلام جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم مزایده در روزنامه جهت دریافت اسناد مربوط به مزایده هر یک از انواع اقلام جدول ذیل به واحد تدارکات و عملیات کالای این شرکت مراجعه نموده وطبق زمان بندی و نیز موارد درج شده در برگ شرایط شرکت در مزایده هر یک از انواع اقلام نسبت به ارائه پاکت های مزایده به واحد تدارکات و عملیات کالای این شرکت به آدرس تبریز ـ خیابان 22 بهمن نرسیده به میدان جهاد اقدام نمایند.
تذکرات مهم:
زمان بازدید از اقلام مورد مزایده مبلغ پایه و همچنین آخرین مهلت ارائه پاکات مزایده به مزایده گزار و نیز زمان بازگشایی پاکات مزایده در برگ شرایط شرکت در مزایده هر یک از انواع اقلام ردیف های 1 الی 4 جدول ذیل درج گردیده است.
لازم به تاکید است چنانچه متقاضیان طبق زمان بندی و موارد درج شده در برگ شرایط شرکت در مزایده اقدام ننمایند حق شرکت در مزایده را نخواهند داشت.
هزینه مربوط به انجام کارشناسی در خصوص تعیین مبلغ پایه توسط کارشناسان رسمی دادگستری در هر یک از انواع اقلام جدول ذیل که توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین گردیده و در برگ شرایط شرکت در مزایده درج گردیده می بایست توسط برنده مزایده به مزایده گذار پرداخت گردد.
برنده مزایده می بایست علاوه بر مبلغ پیشنهادی خود نسبت به پرداخت مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده مبلغ پیشنهادی خود نیز به مزایده گزار اقدام نماید.
مزایده فروش اقلام ردیف های 1 الی 4 جدول ذیل به صورت یکجا نبوده و مزایده فروش هر یک ازانواع اقلام ردیف های جدول مذکور به صورت جداگانه برگزار می گردد.
ردیف اقلام مورد مزایده
1 انواع لوازم اداری
2 انواع ضایعات فلزی
3 انواع لوازم فنی ، برقی و اتصالات
4 انواع لوازم رایانه ای نوبت اول 97.11.14
نوبت دوم 97.11.17
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید