15624-مزایده فروش منبع فلزی هوایی آب و ...نوبت دوم  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15624-مزایده فروش منبع فلزی هوایی آب و ...نوبت دوم

تاریخ انتشار:1397/11/13 تاریخ انقضاء:1397/11/27
توضیحات:

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول زیر به فروش رساند.

شماره مناقصه
موضوع مناقصه
نوع بودجه
مبلغ تضمین (ریال)
97-4-240/2
مزایده فروش منبع فلزی هوایی آب روستای زیادآباد میمه
جاری
14.300.000
97-4-279 مزایده فروش اقام راکد و ضایعاتی ، خسارتی و مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
جاری
523.000.000
97-4-280 مزاید فروش انواع کنتور برنجی منفصل ضایعاتی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
جاری 780.000.000
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97.11.27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1397.11.28
محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان: www.abfaesfahan.ir
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: www.iets.mporg.ir
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 (مزایده داخلی 458 مناقصه داخلی 388
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید