15604-تجدید مزایده دستگاه پرس  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15604-تجدید مزایده دستگاه پرس

تاریخ انتشار:1397/11/10 تاریخ انقضاء:1397/11/24
توضیحات:

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی قانونی از سوی شرکت ورشکسته لوکوموتیو ریل آسیا در نظردارد نسبت به فروش اموال ورشکسته شامل شش دانگ منافع عرصه و شش دانگ اعیان ملک به شماره قطعه 2 تفکیکی از اراضی ناحیه صنعتی دلفان و اموال موجود در ان واقع در استان لرستان - شهرستان نور آباد - ناحیه صنعتی دلفان - فاز 2 خیابان امام خمینی - خیابان جهاد - خیابان فرعی دست چپ - درب شرقی - محل کارخانه لوکوموتیوریل آسیا با مشخصات ذیل که براساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 21.943.300.000 ریال ارزیابی گردیده از طریق مزایده کتبی و با شرایط زیر در روز شنبه مورخه 97.11.25 ساعت ده صبح در اداره تصفیه امو ورشکستگی به ادرس تهران خیابان سپهبد قرنی خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه هفتم به فروش برساند.
الف : مشخصات اموال
مشخصات ملک
شش دانگ منافع عرصه شامل یک قطعه زمین به شماره قطعه 2 تفکیکی از اراضی ناحیه صنعتی دلفان به مساحت 4660 مترمربع و شش دانگ اعیان نیز شامل سالن تولید به مساح 1818/04 متر مربع اداری، سرایداری، اتاق نگهبانی، خوابگاه و سرویس های بهداشتی می باشد و جزییات بیشتر در نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 51-259 مورخ 97.5.23 ارائه شده است و مبلغ 9.000.000.000 ریال ارزیابی گریده است
2- مشخصات اموال موجود در کارخانه
اموال شامل انواع دستگاه پرس هیدرولیک با ظرفیت 600 و 450 و 150 تن انواع دستگاه پرس ضربه ای با ظرفیت 150 و 130 و 100 و 80 و 25 و 5 تن ، دستگاه تراش ، دستگاه فرز عمودی ، دریل رادیال ، دستگاه لبه گیر ، دستگاه پیچ زنی ، ماشین اگسترودر ، ویبره اسپارک ، دستگاه سایش دهنده ، دستگاه گازگیر ، دستگاه آسیاب ضایعات ، دستگاه رول بازکن ، اره لوله ، اره اتشی و غیره ، مخزن پلاستیکی ، کمپرسور باد ضایعات فلزی و آهنی که جزییات بیشتر در نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 66-97 مورخه 97.6.17 ارائه شده است و به مبلغ 12.943.300.000 ارزیابی گردیده است امتیازات شامل کنتور آب ، برق می باش
ب: شرایط شرکت در مزایده:
1- جلسه مزایده بصورت کتبی و نیز حضوری می باشد
2- کلیه هزینه های مربوط به مورد معامله به جز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مربوطه به مورد مزایده که به عهده فروشنده است بالمناصفه برعهده طرفین است کلیه هزینه های مربوط به جابجایی اموال منقول با خریدار می باشد
3- تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده بعد از رفع موانع قانونی امکان پذیر خواهد شد و مراجعه به اداره مالیات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری، اداره ثبت، اداره مالیات و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.
4- پیشنهاد دهندگان باید قبلا 5 درصد بهای ارزیابی اموال را به عنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده به حساب 0108073390004 اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 557 تودیع و یا معادل وجه فوق جک بانکی اخد و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
5- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده اموال لوکوموتیو ریل آسیا و مشخصات کامل وم محل اقامت پیشنهاد دهنده در روز پاکت تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 97.12.25 به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم شود.
6- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاد مبهم، مشروط، فاقد سپرده بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- پیشنهاد ها در ساعت 10 صبح همانروز باز و قرائت خواهد شد.حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه حراج بلامانع است و در همان جلسه حراج حضوری نیز بعمل خواهد آمد و برنده حراج کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
8- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله را به حساب اداره تصفیه واریز نماید چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجرای تعهد خود نگردد وجه سپرده به نفع شرکت ورشکسته ضبط و نسبت به فروش مجدد آن از طریق مزایده اقدام خواهد شد.
طالبین برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از اموال مورد حراج می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران مراجعه و یا با شماره 88805282 تماس حاصل نمایند.
مدینه ای- مستشار قضایی شعبه سوم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي تلفن 2:در متن آگهي فکس:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید