15300-مزایده فروش آهن آلات، وسایل و اقلام اسقاطی ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15300-مزایده فروش آهن آلات، وسایل و اقلام اسقاطی ...

تاریخ انتشار:1397/10/22 تاریخ انقضاء:1397/11/06
توضیحات:

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد فروش آهن آلات، وسایل و اقلام اسقاطی و مستعمل وجود در انبار مرکزی خود را با قیمت پایه پنج میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد و نود و هفت هزار (5.974.397.000) ریال را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین - الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران به عنوان سپرده شرکت در مزایده حداکثر به مدت 15 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی و همچنین واریز مبلغ 700.000 ریال به حساب شماره 1006074495 به همراه یک برگ معرفی نامه با مشخصات کمل جهت دریافت اسناد مزایده به واحد قراردادها مراجعه و پیشنهادات خود را نیز در پاکت در بسته و به صورت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه سازمان واقع در میدان آرژانتین - ابتدای خیابان بیهقی - شماره 32 تحویل نمایند.
بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
http://praks.tehran.ir
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید