15295-مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15295-مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو...

تاریخ انتشار:1397/10/22 تاریخ انقضاء:1397/11/06
توضیحات:

ماشین آلات (بیل بکهو سنوپارس و کامیونت زباله کش زامیاد)
شهرداری دلگشا به استناد مصوبه شماره 1 مورخه 96.9.14 و نامه شماره 277 مورخه 97.10.15 شورای اسلامی شهر دلگشا و جوابیه شماره 1/882 مورخه 96.6.22 فرمانداری محترم شهرستان دلگشا در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه بیل بکهو سنوپارس و یک دستگاه کامیونت زباله کش زامیاد همراه با تانکر آب 2000 لیتری با ورق گالوانیزه با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی (حراج) اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز با مراجعه حضوری به شهرداری از دستگاههای مذکور بازدید نمایند.
تلفن تماس: 8 - 08433850557 و 08433850617 (شخص پاسخگو آقای رحمت پاریاب مسئول نقلیه و تاسیسات شهرداری به شماره همراه 09181430638 می باشد)

ردیف نام دستگاه
مدل رنگ شماره شهربانی
بیمه وضعیت
مبلغ ضمانت نامه بانکی (ریال)
1 بیل بکهو سنو پارس SP200
1389 زرد - ندارد بازدید در محل
100.000.000
2 کامیونت زباله کش زامیاد
1384 نارنجی روغنی
299 - 98 ب 24
ندارد بازدید در محل
30.000.000
شرایط شرکت در مزایده:
1- مزایده رار ساعت 13 بعدازظهر روز چهارشنبه 97.11.3 در محل شهرداری دلگشا برگزار و از قیمت کارشناسی پایه شروع و با خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد دهد معامله انجام خواهد شد
2- متقاضیان به منظور شرکت در مزایده می بایست ابتدا شرایط شرکت در مزایده را به طور کامل مطالعه نموده و پس از بازدید از دستگاههای مزایده ای حداکثر تا ساعت 12 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 97.11.03 مبلغ 100.000.000 ریال و 30.000.000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی در پاکت در بسته به امور مالی شهرداری تحویل و معرفی نامه شرکت در مزایده را دریافت نمایند
3- به پیشنهادات فاقد ضمانتنامه ترتیب اثر داده نمی شود
4- مبلغ پیشنهادی باید دقیق و با بررسی کامل انجام شود و در صورت برنده شدن هیچ بهانه ای مبنی بر عدم اطلاع و آگاهی از شرایط موجود یا وضعیت موجودی ها پذیرفته نخواهد شد و انصراب به ضبط سپرده برنده مزایده خواهد شد. همپنین قیمتهای پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد
5- کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و هرگونه اعتراض قابلا قابل نمی باشد و صرف شرکت در مزایده هیچ حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد شد
6- هزینه چاپ آگهی مزایده و همچنین قیمت کارشناسی ماشین آلات به میزان 30 درصد کامیونت زباله کش زامیاد و 70 درصد بیل بکهو سنو پارس برعهده برنده مزایده خواهد بود
7- برنده مزایده علاوه بر قیمت پیشنهادی بایستی معادل 9 درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری واریز نماید
8- کلیه هزینه های نقل و انتقال قانونی (انتقال سند) از قبیل بیمه، معاینه فنی، دذفتر ثبت اسناد به عهده خریدار می باشد و خریدار ظرف مدت 10 روز می بایست به شهرداری مراجعه و خودرو را تعویض پلاک و انتقال سند نماید در غیر این صورت کلیه عواقب و خسارات به عهده خریدار می باشد. ضمنا از تاریخ قطعی سند به نام خریدار کلیه هزینه های ماشین آلات فوق از جمله بیمه، خلاقی، دارائی، خدمات خودرویی و ... برعهده خریدار می باشد. ضمنا کامیونت زباله کش زامیاد از سال 91 تاکنون فاقد بیمه نام شخص ثالث می باشد
شهردار دلگشا
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید