15284-مناقصه خرید لوله گالوانیزه و پروفیل  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15284-مناقصه خرید لوله گالوانیزه و پروفیل

تاریخ انتشار:1397/10/22 تاریخ انقضاء:1397/11/06
توضیحات:

خرید لوله گالوانیزه و پروفیل سازمان موقوفات ملک
مناقصه گزار: سازمان موقوفات ملک
موضوع مناقصه : خرید 924 شاخه لوله گالوانیزه و 99 شاخه پروفیل به شرح ذیل

شرح مشخصات کالا
مقدار توضیحات
لوله 63 گالوانیزه
55 شاخه 6 متری
لوله گالوانیزه گرم 2 میل کارخانه ای مارکدار
لوله 50 گالوانیزه
101 شاخه 6 متری
لوله گالوانیزه گرم 2 میل کارخانه ای مارکدار
لوله 50 گالوانیزه
101 شاخه 7 متری
لوله گالوانیزه گرم 2 میل کارخانه ای مارکدار
لوله 42 گالوانیزه
98 شاخه 6 متری
لوله گالوانیزه گرم 2 میل کارخانه ای مارکدار
لوله 32 گالوانیزه
420 شاخه 6 متری
لوله گالوانیزه گرم 2 میل کارخانه ای مارکدار
لوله 32 گالوانیزه
149 شاخه 6 متری
لوله گالوانیزه گرم 2.5 میل کارخانه ای مارکدار
پروفیل 60*60
29 شاخه 6 متری
پروفیل گالوانیزه 2 میل سیاه
پروفیل 30*30
70 شاخه 6 متری
پروفیل گالوانیزه گرم 1.5 کارخانه ای
تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی پیشنهاد قیمت خود را به انضمام سپرده مناقصه حداکثر تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97.10.30 در پاکت سربسته به دبیرخانه سازمان به آدرس مشهد، خیابان احمد آباد، بلوار بعثت، بین رضا و طالقانی پلاک 50 تلفن 38421523- 38403545 تحویل و رسید دریافت نمایند.
سپرده مناقصه: مبلغ 50.000.000 ریال می باشد که می بایست بصورت چک بانکی رمز دار در وجه حساب سازمان موقوفات ملک نزد بانک کشاورزی شعبه احمد آباد (کد 2276) و یا فیش واریز نقدی به حساب سازمان به ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد
در صورتی که برنده مناقصه از امضاء قرارداد استنکاف ورزد سپرده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
WWW.MOGHOOFATMALEK.COM
سازمان موقوفات ملک
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید