15271-مزایده فروش ضایعات شهرداری  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15271-مزایده فروش ضایعات شهرداری

تاریخ انتشار:1397/10/19 تاریخ انقضاء:1397/11/03
توضیحات:

آگهی مزایده مرحله اول نوبت اول مورخ 97.10.17 فروش ضایعات شهرداری ؟
شهرداری لطف آباد در نظر دارد ضایعات (آهن آلات) موجود خود را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین مصوبه شماره 62 شورای اسلامی شهر از طریق آگهی مزایده حضوری با شرایط زیر به فروش برساند. متقاضیان می توانند با مراجعه به واحد امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط و واریز مبلغ سپرده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97.10.27 نسبت به شرکت در مزایده اعلام آمادگی نمایند جلسه مزایده حضوری با حضور شرکت کنندگان در ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 97.10.28 در محل شهرداری برگزار خواهد شد
شرایط:
1. شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
2. متقاضیان بایستی مبلغ 30.000.000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100000771002 شهرداری نزد بانک ملی شعبه لطف آباد واریز و فیش واریزی را به واحد مالی ارائه نمایند .
3. کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر برعهده برنده مزایده می باشد
4. سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مزایده مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد
5. متقاضیان می توانند از ضایعات اسقاطی واقع در محل انبار ضایعات شهرداری بازدید نمایند
6. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات و اخذ اسناد مزایده به واحد امور مالی شهرداری مراجعه نمایند
7. پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد
8. رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامی می باشد
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید