15239-مزایده فروش انواع ضایعات  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15239-مزایده فروش انواع ضایعات

تاریخ انتشار:1397/10/18 تاریخ انقضاء:1397/11/02
توضیحات:

سازمان : شرکت حمل و نقل ریلی رجا
موضوع مزایده : فروش انواع ضایعات به شرح جدول ذیل
ردیف شماره مزایده
نوع ضایعات
برآورد - تن
محل دپو و بارگیری
میزان سپرده شرکت در مزایده
ریال
1 97/07-1 بانداژ اسقاطی 350 تهران 400.000.000
2
97/07-2 سوفال فلزی 300
تهران 400.000.000
3
97/07-3 چرخ و محور اسقاطی 150 تهران و شهرری
200.000.000
4
97/07-4 آهن آلات سنگین ضایعاتی
30 تهران 50.000.000
5
97/07-5 چدن ضایعاتی 20 تهران و شهرری
50.000.000
6
97/07-6 آهن آلات سبک ضایعاتی 15 تهران 50.000.000توضیحات
1- شرکت کنندگان می توانند نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت در خصوص یک یا تمام ردیف ها اقدام نمایند
2- سپرده شرکت در مزایده باید به صورت ضمانت نامه بانکی یا یک فقره چک تضمینی بانکی در وجه شرکت حمل و نقل ریلی رجا باشد
مهلت دریافت و تحویل اسناد پیشنهادها : تهران ، خیابان کریم خان زند - ابتدای خیابان سنایی - شماره 105 ، شرکت حمل و نقل ریلی رجا- طبقه دوم- مدیریت تدارکات- اتاق 208- واحد فروش قطعات
مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری روز 4شنبه مورخ 97.10.26
مهلت ارائه پیشنهادات : تا ساعت 14 روز 4شنبه مورخ 97.11.3
ساعت و روز قرائت پیشنهادها ساعت 15 روز 4 شنبه 97.11.3
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ پانصد هزار ریال 500.000 ریال به حساب شماره 0108884965005 با کد شناسه 173400055 نزد بانک ملی ایران شعبه انبار توشعه به نام حساب درآمد شرکت رجا
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
شرکت حمل و نقل ریلی رجا
آدرس و تلفن :تهران, -
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید