15226-مزایده فروش اموال و تجهیزات اسقاط و ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15226-مزایده فروش اموال و تجهیزات اسقاط و ...

تاریخ انتشار:1397/10/17 تاریخ انقضاء:1397/11/01
توضیحات:

شماره ب/ق/97-8/10 نوبت دوم
ستاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی ره در نظر دارد نسبت به فروش اموال و تجهیزات اسقاط و ضایعاتی خود به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت شرکت در مزایده براساس شرایط مندرج در اسناد و مدارک مزایده و مطابق با قوانین و مقررات دعوت به عمل می آید
نوع کالا
مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال
اموال و تجهیزات اداری اسقاط و مازاد
50.000.000
اقلام ضایعاتی (کابل ، آهن و آلومینیوم
30.000.000 مبلغ سپرده شرکت در مزایده فقط به صورت واریز وجه نقد به حساب شماره 01025220252005 به نام درامدهای اختصاصی کمیته امداد نزد بانک ملی شعبه کمیته امداد کد 526 مورد تایید می باشد.
متقاضیان می توانند با در دست داشتن اصل کارت ملی از روز دوشنبه مورخ 97.10.17 از ساعت 9 صبح الی 15 همه روزه غیر از جمعه جهت بازدید از اقلام و دریافت اسناد مزایده اقدام و تا پایان وقت اداری روز جهارشنبه مورخ 97.10.26 فرصت دارند نسبت به تحویل پاکت پینشهاد قیمت اقدام نمایند آدرس محل بازدید و دریافت اسناد مزایده: تهران اتوبان صیاد شیرازی جنب بیمارستان گلستان نیروی دریایی مجتمع انبارهای فدک مراجعه نمایند
تلفنهای 225440133 و 44693525
آدرس تحویل پاکات: تهران میدان آزادی ابتدای جاده شهید لشکری مجاور فروشگاه رفاه دفتر مرکزی کمیته امداد طبقه 7 اتاق 764 امور قراردادها تلفن 44693525
پینشهادات در دو پاکت به شرح ذیل می بایست تحویل گردد
پاکت الف: حاوی اصل فیش وجه واریزی ، کپی مدارک صلاحیت پیشنهاددهنده و دعوتنامه مزایده
پاکت ج حاوی فرم پیشنهاد قیمت و فرم تعهدنامه
تمامی صفحات دعوتنامه ، فرم پیشنهاد قیمت و فرم تعهدنامه می بایست امضا گردد هر دو پاکت الف و ج می بایست به صورت دربسته و مهر و موم شده با ذکر مشخصات بر روی آن تحویل گردد
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید