15225-مزایده فروش دکه فلزی ... نوبت دوم  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15225-مزایده فروش دکه فلزی ... نوبت دوم

تاریخ انتشار:1397/10/17 تاریخ انقضاء:1397/11/01
توضیحات:

نوبت دوم
شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره 862-97.7.22 شورای اسلامی شهر لار نسبت به فروش سازه دکه فلزی به ابعاد ۳*۱۰ از طریق مزایده به شرح زیر طبق آئین نامه مالی شهرداری و شرایط زیر اقدام نماید لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
۱- مبلغ واریزی بابت سپرده شرکت در مزایده 4.500.000 ریال می باشد که می بایست فيش مخصوص واحد درآمد اخذ و به حساب شماره ۱۰۰۷۹۰۳۲۹۷۶۶ بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به همان مبلغ واریز گردد.
۲- حداقل قیمت پایه فروش سازه دکه مبلغ 90.000.000 ریال می باشد
۳- در صورت برنده شدن و استنکاف از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط میگردد.
۴- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵-کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
6- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان وقت اداری 97.10.25 و تاریخ بازگشایی پاکتها مورخه 97.10.26 میباشد.
محمدرضا قنبر نژاد- شهردار لار
نوبت چاپ اول 97.10.10
نوبت چاپ دوم 97.10.16
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید