15221-مزایده عمومی فروش انواع پروفیل های upvc - ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15221-مزایده عمومی فروش انواع پروفیل های upvc - ...

تاریخ انتشار:1397/10/17 تاریخ انقضاء:1397/11/01
توضیحات:

مزایده عمومی فروش انواع پروفیل های upvc
بانک صادرات ایران شماره 97/4
بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان آذربایجان غربی در نظر دارد ، انواع پروفیل های UPVC مازاد بر نیاز خود (تملیکی ) به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت اسناد مزایده و بازدید از پروفیل های UPVC موضوع مزایده ، همه روزه از تاریخ انتشار آگهی (غیر از ایام تعطیل) به نشانی ارومیه - خیابان کاشانی برج سپهر آذربایجان - مدیریت شعب بانک صادرات استان آذربایجان غربی طبقه ششم -دایره تدارکات و ساختمان و با شماره تلفن های 33488003 و 33488001-044 تماس حاصل نمایند و پاکت های حاوی پیشنهاد خرید خود را تا ساعت ۱۶ روز 1شنبه مورخ 97.10.23 به آدرس فوق الذکر-دفتر معاون مالی و اداری تسلیم و رسید اخذ نمایند .
پاکات پیشنهادی ارائه شده در روز 3شنبه مورخ 97.10.25 ساعت 14 در محل طبقه هشتم برج سپهر آذربایجان - به نشانی فوق در حضور اعضای کمیته معاملات مفتوح و قرائت خواهد شد .
حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات اختیاری و منوط به ارائه رسید تسلیم پاکات به بانک می باشد.
توضیحات وشرایط:
1- میزان سپرده تودیعی شرکت در مزایده به مبلغ 2.300.000.000ریال می باشد که طبق مفاد اسناد مزایده الزاما" می بایست به حساب شماره 0103422815000 به نام بانک صادرات ایران دایره حسابداری و بودجه مدیریت شعب استان آذربایجان غربی (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک صادرات ایران واریز گردد .
ضمنا ارائه فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب یاد شده بابت خرید اسناد الزامی می باشد.
۲- مطالعه مدارک و سوابق مربوطه و بازدید از پروفیل ها ، قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری می باشد.
3-بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادهای خرید مختار می باشد.
۴- پروفیل های مورد مزایده با وضع موجود به فروش می رسند و کلیه هزینه های متعلقه اعم از بارگیری و تخلیه و هزینه حمل و... به عهده خریدار می باشد.
۵-خریدار موظف است بعد از برنده شدن در مزایده سريعا" نسبت به حمل آنها (تخلیه از انبار بانک اقدام نماید . ۶-در صورت بروز مشکلات در خصوص فروش و... و عدم امکان معامله از طرف بانک ، وجوه واریزی خریدار عینا مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت
7 - قیمت پایه 22.927.000.000 ریال می باشد ده درصد پایین تر از قیمت کارشناسی
تبصره ۱: فروش صرفا"نقدی" است.
تبصره ۲: در شرایط کمتر بودن قیمت پیشنهادی از قیمت پایه به پیشنهاد موصوف ترتیب اثر داده نخواهد شد . تبصره ۳: مقادیر کلیه پروفیل های موصوف چه از لحاظ کیلو گرم و یا شاخه تقریبی بوده و تا 3٪ کاهش / افزایش خواهد داشت و خریدار در این خصوص هر گونه اعتراضی را از خود سلب و اسقاط می نماید .
لطفا به اصلاحات احتمالی انجام شده در سایت بانک صادرات ایران به نشانی www. bsi .ir تا پایان مهلت ارائه پیشنهادهای قیمت ، که ملاک عمل می باشد توجه فرمائید.
ردیف
شرح کالای مورد مزایده انواع پروفیل upvc
وزن شاخه شش متری کیلوگرم تقریبی
تعداد کل شاخه ها تقریبی
جمع کل به کیلوگرم تقریبی
1 پروفیل درب بیرون باز شو داخلی بازشو UPVC با لاستیک شش متری و بدون لاستیک
10 3104 31040
2
مولیون ها درب و پنجره UPVC با لاستیک شش متری و بدون لاستیک
7.50 2742 20565
3
فریم های UPVC با لاستیک شش متری و بدون لاستیک
7.250 1998 14485
4
زوارهای UPVC
1.40 4280 5992
5 شاس های باز شوها UPVC
8.25 2196 18177
6 پانل های درب UPVC
4.5 1728 7776
جمع کل کیلوگرم تقریبی
97975
آدرس و تلفن :آذربایجان غربی, -
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید