15205-مزایده فروش کالاهای اسقاطی و راک  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15205-مزایده فروش کالاهای اسقاطی و راک

تاریخ انتشار:1397/10/16 تاریخ انقضاء:1397/10/30
توضیحات:

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد نست به فروش کالاهای اسقاطی و راک موجود در انبارهای خود مطابق ذیل به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده از طریق سایت شرکت به نشانی http://moapelat.tbtb.ir اقدام نمایند
شرح مختصری از کالا (نوعف کمیت و کیفیت کالا)
گروه الف: اقلام اسقاط
شرح کالا
واحد کالا
تعداد / مقدار
سیم مسی اسقاط
کیلوگرم 122.543
سیم مسی کابل
کیلوگرم 45.000
سیم آلومینیومی اسقاط با یراق آلات و قطعات آلومینیومی
کیلوگرم 30.000
سیم آلومینیومی کابلی
کیلوگرم 15.250
آهن آلات
کیلوگرم 20.000
شرح کالا
واحد کالا
تعداد/ مقدار
کابل فیبر نوری خودنگهدار
یراق آلات کابل و پایه هشت وجهی
متر
دست
46.440
1.230
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده مبلغ تضمین شرکت در مزایده در هر کی از گروه ها حداقل 5 درصد مبلغ پیشنهادی در گروه مذکور بوده که مزایده گران می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی چک تضمین شده بانکی واریز وجه به حساب جاری شماره 0101801171004 به نام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا ارائه نمایند
به پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد
محل درافت و بازگشایی اسناد مزایده: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر انتهای کوچه سوم شرکتت وزیع نیروی برق تهران بزرگ، اداره دبیرخانه محل بازگشایی سالن جلسات ساختمان شیخ بهایی
مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز دوشنبه مورخ 97.10.17 لغایت شنبه مورخ 97.10.22 به مدت 5 روز کاری
مبلغ 1.500.000 ریال به صورت الکترونیکی صرفا از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سایت شرکت به نشانی http://moamelat.tbtb.ir بنر ثبت نام مناقصه و مزایده اقدام به خرید اسناد نمایند
تاریخ دریافت و بازگشایی اسناد مزایده: زمان دریافت اسناد مزایده تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه 97.11.2 و زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10 صبح همان روز م باشد به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
شرایط متقاضیان جهت شرکت در مزایده
فروش سیم مسی و سیم آلومینیومی در گروه های الف و ب فقط به شرکت های تولیدی سیم و کابل و یا ذوب فلزات سیم و کابل صورت خواهد گرفت حضور اشخاص حقیقی نیز با ارائه نامه نمایندگی از سوی شرکتهای فوق الذکر بلامانع می باشد
هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه اطلاعات به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است
متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به سایت www.tavanir.org.ir
شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر یا به سایتhttp://iets.mporg.ir
پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت به آدرسhttp:moamelat.tbtb.ir
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید