15158-مناقصه خرید میلگرد ... نوبت دوم  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15158-مناقصه خرید میلگرد ... نوبت دوم

تاریخ انتشار:1397/10/12 تاریخ انقضاء:1397/10/26
توضیحات:

1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی تهران ، میدان صنعت ، بلوار پاکنژاد بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب ، پلاک 3 طبقه 9
2- موضوع : خرید میلگرد A3 مورد نیاز پروژه به وزن تقریبی 1500 تن در سایزهای 20 ، 25 32 و 12
3- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد:
3-1- متقاضیان می توانند حداکثر به مدت دو روز کاری از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن 23506000 داخلی 1509 را مراجعه به دفتر معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
3-2- هزینه خرید اسناد معادل 450.000 ریال است که می بایست به شماره حساب 356054377 نزد بانک تجارت شعبه نفت شمالی کد 3560 بنام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.
3-3- دریافت کنندگان اسناد مناقصه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00)
شنبه مورخ 97.10.17 مهلت دارند پیشنهادهای خود را برابر اسناد مناقصه تحویل نمایند.
4- محل تحویل اسناد شرکت کنندگان در مناقصه: شرکت کنندگان می توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.
5- ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه برای شرکت در مناقصه الزامی است.
6- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
7- هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید