15130-تجدید مناقصه خرید 660 تن گلوله فلزی فورج  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15130-تجدید مناقصه خرید 660 تن گلوله فلزی فورج

تاریخ انتشار:1397/10/11 تاریخ انقضاء:1397/10/25
توضیحات:

خرید 660 ( ششصد و شصت )تن گلوله فلزی فورج مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران
پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه های اسرار مورخ 97.8.15 و دنیای اقتصاد مورخ 97.8.19 به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات نسبت به تجدید فراخوان مذکور اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت درمناقصه فوق می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی مندرج در بند 2 و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند 1 مراجعه نمایند.
1.نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی تهران ـ میدان ولیعصر ـ خیابان شقایق ـ پلاک 5 و 7
2.محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی ـ شهرستان تکاب ـ کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان ـ روستای زرشوران ـ شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران
3.موضوع مناقصه خرید 660 (ششصد و شصت) تن گلوله فلزی فورج مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران طبق شرح مندر ج در اسناد مناقصه
4.نوع مناقصه یک مرحله ای عمومی
5.مدت زمان اجرای قرارداد یکسال شمسی
6.گواهی نامه صلاحیت متقاضی می بایست
7.دارای ساز و کار مناسب به منظور انجام موضوع مناقصه باشد.
دارای توانایی مالی لازم و کافی و توانایی ارایه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهداد در صورت برنده شدن باشد.
کلیه الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت های مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نماید.
مجوزهای مربوطه از مراجع ذیربط را اخذ ماید.
دارای شخصیت حقوقی باشد.
تولید کننده اصلی بوده و توانمندی و دسترسی به منابع تامین کننده موضوع مناقصه را داشته باشد.
تامین مالی از منابع داخلی شرکت
مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1.500.000.000 ریال ( یک میلیارد و پانصد میلیون ) ريال که توسط یکی از بانک های مجاز صادر و امضا شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ 2.000.000 ریال دو میلیون ریال به شماره حساب 5778857780 در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معتدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت شعبه تکاب کد 11932 از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت 16 روز 4شنبه مورخ 97.10.19 با ارایه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری هب دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان روستای زرشوران شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند 1 مراجعه نمایند.
زمان و محل تحویل اسناد منتقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت 16 روز 2شنبه مورخ 97.11.1 به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند 2 و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند 1 تحویل نمایند.
زمان گشایش پاکت ها ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97.11.7 در نشانی مندرج در بند 2
شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید