15118-مزایده ضایعات (آهن آلات، آلومینیوم و ... ...  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

15118-مزایده ضایعات (آهن آلات، آلومینیوم و ... ...

تاریخ انتشار:1397/10/10 تاریخ انقضاء:1397/10/24
توضیحات:

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم ؟
شهرداری قیامدشت در نظر دارد ضایعات (آهن آلات، آلومینیوم و ... موجود خود به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و مجوز شماره 97/1043/ش/ق به تاریخ 1397.08.13 شورای محترم اسلامی شهر قیامدشت از طریق آگهی مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ چاپ نوبت دوم حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97.10.19 به واحد مالی شهرداری قیامدشت مراجعه نمایند. آخرین مهلت دریافت پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97.10.20 می باشد.
تذکرات:
1. شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
2. هزینه آگهی روزنامه و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.
3. سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مزایده مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد
4. متقاضیان می توانند از ضایعات اسقاطی واقع در محل انبار ضایعات شهرداری بازدید و ارائه قیمت نمایند
5. رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامی می باشد
6. مبلغ 5% قیمت پایه کارشناسی بعنوان سپرده شرکت در مزایده اخذ خواهد شد
7. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد

ردیف موضوع مبلغ سپرده شرکت در مزایده قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری هزینه خرید اسناد به ریال
1 فروش ضایعات
25.000.000 500.000.000 545.000 نوبت اول 97.10.03
نوبت دوم 97.10.10
اطلاعات تماس
تلفن 1:در متن آگهي موبایل:+989378418312
دانلود کنید