ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مناقصه
شماره آگهی :AN3E4Y3U
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

تجدید مناقصه خرید و حمل انواع میلگرد A3 مورد نیاز مخازن ذخیره آب شرب - نوبت دوم

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: نوبت دوم
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در نظر دارد خرید و حمل انواع میلگرد A3 مورد نیاز مخازن ذخیره آب شرب ارومیه به اقطار مختلف و به وزن 654 تن مطابق با آخرین استانداردهای معتبر جهانی و ملی ایران را براساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزرای مناقصات و سایر ضوابط مرتبط با موضوع مناقصه به روش برگزاری مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی ساده به تامین کنندگان و تلوید کنندگان حائز شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صوئرت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطلاعات مناقصه و زمان بندی
1.موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: خرید و حمل انواع میلگرد A3
مورد نیاز مخازن ذخیره آب شرب ارومیه به اقطار مختلف و به وزن 654 تن مطابق با آخرین استانداردهای معتبر جهانی و ملی ایران- ارومیه
۲-مبلغ برآورد اولیه : حدود 30.000.000.000 بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده
3. محل تامین اعتبار اعتبارات طرح آبرسانی ارومیه به شماره طرح 1307002021
4. مبلغ تضمین شرکت در ارجاع کار 1.500.000.000 ریال
5. مدت تحویل یک ماه شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد
6. محل تحویل انبار مرکزی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
7. دستگاه مناقصه گزار کارفرما شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه ـ بلوار شهید باهنر تلفن 33440092- 044
8-دستگاه نظارت شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
9. قیمت فروش اسناد مناقصه 500.000 ریال است که مناقصه گران می توانند با پرداخت از طریق درگاه مربوطه در سامانه ستاد ایران فایل اسناد مناقصه را دانلود نمایند.
10. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد ایران تا ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 1398.04.15
11. مهلت زمانی و محل ارائه پاکت الف تضمین شرکت در فرایند اراجع کار تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1398.04.26 تحویل به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی آذربایجان غربی، ارومیه، بلوار شهید باهنر، دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
12. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 9 صبح روز 4شنبه تاریخ 1398.04.26
13. زمان بازگشایی پاکت ها ساعت10 صبح روز 4شنبه تاریخ 1398.04.26
14. محل بازگشایی پیشنهادات سالن اجتمتاعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
15. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف شماره تلفن 04431987345
توضیح اینکه اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بایستی در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت در قالب پاکت الف ارائه شود و تصویر آن نیز در سایت تدارکات الکترونیکی دولت در محل مورد نظر بارگذاری گردد. کلیه محتویات پاکت ب و مدارک و اسناد مربوط به مناقصه گذار و همچنین پاکت ج بایستی در سایت تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری وشد. توجه شود که عودت اسناد در قالب سی دی مورد قبول نمیباشد و همچنین چنانچه مناقصه گران اسناد مناقصه را به طریقی غیر از سایت مذکور تهیه نمایند و نام آنها به عنوان خریدار در سایت مذکور ثبت نشده باشد به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

حداقل تعداد پیشنهادات اصله تابع ماده 10 ایین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات می باشد
16. آدرس و تلفن اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 02141934 دفتر ثبت نام 88969737- 8519376
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.