ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9C4Y8V
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش سه دستگاه آسیاب گلوله ای ( Ball Mill ) هر یک به ظرفیت 6000 لیتر و...نوبت دوم

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: تاریخ صدور:1398/04/03

شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
( آگهی مزایده نوبت دوم )

باستناد پرونده ارجاعی به کلاسه 970030/3 واصله از سوی دادگستری رفسنجان له شرکت آرمان کیمیا با نمایندگی مهدی رضا پور وعلیه 1- فرامرز خیبری فرزند علی 2- شرکت صدف لعاب یزد محکوم علیهم متضامنا بابت محکوم به به انضمام خسارت تاخیر تادیه که هنگام وصول محاسبه میگردد مبلغ 5/057/000/000 ریال در حق محکوم له مدیون میباشد که حسب اعلام و معرفی محکوم علیه 1-سه دستگاه آسیاب گلوله ای ( Ball Mill ) هر یک به ظرفیت 6000 لیتر با پوشش سرامیکی داخلی ، الکترو موتور با توان 22 کیلو وات ، انتقال نیروی تسمه ای و شاسی که هر دستگاه به مبلغ 220/000/000 ریال و جمعا به 660/000/000 ریال ارزیابی گردیده و 2- حدود 12 تن گلوله سرامیکی موجود در آسیاب ها در اندازه های مختلف نرمال از قرار هر کیلو 220 هزار ریال و جمعا به مبلغ 2/640/000/000 ریال به عنوان مال محکوم علیه معرفی و توقیف گردیده که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح فوق و مجموعاً به مبلغ 2/860/000/000 ریال ارزیابی گردیده و موضوع مزایده می باشد که جهت ادای دین محکوم علیه در روز شنبه مورخ 1398/4/22 ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول دادگستری یزد به فروش می رسد طالبین می توانندظرف مدت پنج روز قـــبل از روز مزایده در ســـــاعت اداری در اجرای احکام حقوقی سوم یزد حاضر و جهت ملاحظه اموال موضوع مزایده اقدام نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که پیشنهاد خود رادر ساعت مقرر تحویل اجرا داده باشد و بیشترین مبلغ را درجلسه مزایده پیشنهاد بدهد ضمنا حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود.

شرایط : 1-برنده مزایده باید 10 در صد مبلغ مزایده را به شماره حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش مربوطه را ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید 10 % مزبور را در جلسه مزایده تودیع نماید به خریداران پیشنهاد می شود ده در صد مزبور را به حساب سپرده دادگستری تودیع نمایند 0

2- پیشنهادات مشروط ، مبهم وبرخلاف شرایط آگهی مزایده و همچنین پیشنهاداتی گردید که پس از وقت مقرر (بعد از ساعت 10 صبح ) برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- پیشنهادات راس ساعت 10 صبح روز مزایده باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان و طرفین پرونده در جلسه مزایده بلامانع و عندالاقضاء در همان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهد آمد و برنده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه پیشنهاد دهد 0

4- بدیهی است در صورتی که بالاترین پیشنهاد دهنده در جلسه خریدار مبلغ ده در صد مبلغ مزایده را فی المجلس تودیع ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده بعدی که ده در صد مزبور را فی المجلس واریز نماید به عنوان برنده مزایده اعلام میگردد 0

عباس رستمی

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهر ستان یزد
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.