ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

ورق

قیمت روز ورق | Metal Sheet

برای آگاهی از قیمت روز ورق به لیست آگهی فروش ورق آهن 20 مراجعه و یا روی لینک تماس با فروشنده کلیک کنید.

لیست نرخ ورق

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ساعت ۱۲:۱۰
نوع ورق
قیمت
وضعیت
تماس با فروشنده
ورق سیاه - 2 میلیمتر- فولاد مبارکه اصفهان - st37 - بنگاه تهران
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق سیاه - 2.5 میلیمتر- فولاد مبارکه اصفهان - st37 - بنگاه تهران
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق سیاه - 4 میلیمتر- فولاد مبارکه اصفهان- 6*1.5 - st37 - بنگاه تهران
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق سیاه - 8 میلیمتر- کاویان - تحویل کارخانه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق سیاه - 10 میلیمتر- کاویان - تحویل کارخانه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق سیاه - 20 میلیمتر- 6*1.25- کاویان - تحویل کارخانه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق سیاه - 20 میلیمتر- 6*1.25- کاویان - تحویل کارخانه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولادمبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولادمبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1 میلیمتر - عرض 1230 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.25 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 2 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 2 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 2.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 2.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.45 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.6 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.6 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.7 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.9 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.9 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.25 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 2 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 2 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.6 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.6 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.7 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.9 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.9 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.20 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.20 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 2 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 2 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.3 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.35 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.45 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.6 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.6 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.7 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.9 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.9 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.25 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 1.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - قرمز - 0.16 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.16 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - قهوه ای سوخته - 0.16 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - قرمز - 0.18 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - صورتی - 0.18 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - بنفش - 0.18 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.18 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - قهوه ای سوخته - 0.18 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - بنفش - 0.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سفید - 0.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.30 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.35 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - قهوه ای سوخته - 0.35 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - پرتغالی - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - آبی - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سبز - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی -پرتقالی - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - نارنجی - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - قرمز - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - آبی - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سبز - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - قهوه ای سوخته - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سفید - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - پرتغالی - 0.45 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.45 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - پرتغالی - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - قرمز - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - آبی - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - صورتی - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - بنفش - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سبز - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سفید - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - پرتغالی - 0.47 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - قرمز - 0.47 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سبز - 0.47 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.47 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - قهوه اس سوخته - 0.47 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سفید - 0.47 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - آبی - 0.47 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - سبز - 0.47 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - صورتی - 0.47 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه رنگی - بنفش - 0.47 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 0.14 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 0.20 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 0.22 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 0.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 0.30 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 0.35 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 0.40 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 0.45 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 0.50 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 0.50 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 0.50 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 0.60 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 0.70 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 2.50 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 2.50 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه نرم - 5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه خشک - 0.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه خشک - 0.30 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه خشک - 0.40 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه خشک - 0.45 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق گالوانیزه - 0.60 میلیمتر - عرض 1000 - رول - قزاق
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.60 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.60 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - قزاق
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - قزاق
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.60 میلیمتر - عرض 1000 - رول - قزاق
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.60 میلیمتر - عرض 1250 - رول - قزاق
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - قزاق
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - قزاق
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - قزاق
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.6 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 06 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.9 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.9 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1.25 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 2 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 2 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.6 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.6 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.7 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.9 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 0.9 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1.2 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1.2 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 1.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 2 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق روغنی - 2 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق قلع اندود - 0.17 میلیمتر - ابعاد 801*924 - شیت - فولاد مبارکه رول
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق قلع اندود - 0.17 میلیمتر - ابعاد 822*925 - شیت - فولاد مبارکه رول
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق قلع اندود - 0.18 میلیمتر - ابعاد 793*797 - شیت - فولاد مبارکه رول
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق قلع اندود - 0.18 میلیمتر - ابعاد 766*862 - شیت - فولاد مبارکه رول
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق قلع اندود - 0.18 میلیمتر - ابعاد 766*867 - شیت - فولاد مبارکه رول
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق قلع اندود - 0.18 میلیمتر - ابعاد 822*925 - شیت - فولاد مبارکه رول
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق قلع اندود - 0.18 میلیمتر - ابعاد 886*942 - شیت - فولاد مبارکه رول
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق قلع اندود - 0.19 میلیمتر - ابعاد 920*942 - شیت - فولاد مبارکه رول
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق قلع اندود - 0.22 میلیمتر - ابعاد 886*942 - شیت - فولاد مبارکه رول
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق قلع اندود - 0.23 میلیمتر - ابعاد 800*626 - شیت - فولاد مبارکه رول
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق قلع اندود - 0.23 میلیمتر - ابعاد 902*765 - شیت - فولاد مبارکه رول
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق قلع اندود - 0.23 میلیمتر - ابعاد 910*614 - شیت - فولاد مبارکه رول
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق قلع اندود - 0.24 میلیمتر - ابعاد 986*618 - شیت - فولاد مبارکه رول
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق قلع اندود - 0.25 میلیمتر - ابعاد 765*765 - شیت - فولاد مبارکه رول
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.3 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.4 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.5 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.6 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.8 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 1 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 1.25 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 2 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 2.5 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 3 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 4 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 5 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 6 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 8 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.3 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.4 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.5 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.6 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.8 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 1 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 1.25 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 2 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 2.5 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 3 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 4 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 5 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 6 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
-
تماس بگیرید
02122772020
ورق استنلس استیل - ضخامت 8 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
-
تماس بگیرید
02122772020