ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

ورق | Metal Sheet

قیمت روز ورق | Metal Sheet

مطالعه قیمت روز ورق گالوانیزه نشان می‌دهد ورق گالوانیزه هفت الماس و ورق گالوانیزه شهرکرد، افزایش قیمت داشته است.
در مورد قیمت ورق روغنی شرایط مشابه بوده و قیمت ورق روغنی قزاق، افزایش قیمت داشته است.
شرایط در مورد ورق گالوانیزه چینی و ورق گالوانیزه ی رنگی چینی نیز مشابه بوده و افزایش قیمت داشته است.
برای آگاهی از قیمت روز ورق به لیست آگهی فروش ورق آهن 20 مراجعه کنید.

لیست نرخ ورق | Metal Sheet

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۴۹
نوع ورق
قیمت بنگاه
نوسان قیمت
ورق گالوانیزه - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
9820
200
ورق گالوانیزه - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
9770
550
ورق گالوانیزه - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
9820
500
ورق گالوانیزه - 0.6 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
9020
280
ورق گالوانیزه - 0.6 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
9020
380
ورق گالوانیزه - 0.7 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
8670
750
ورق گالوانیزه - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
8570
750
ورق گالوانیزه - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
8570
630
ورق گالوانیزه - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
8570
630
ورق گالوانیزه - 0.9 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
8570
800
ورق گالوانیزه - 0.9 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
8670
900
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
8470
580
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
8470
630
ورق گالوانیزه - 1.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
8570
730
ورق گالوانیزه - 1.25 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
8570
730
ورق گالوانیزه - 1.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
8870
1180
ورق گالوانیزه - 1.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
8870
980
ورق گالوانیزه - 2 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
8770
880
ورق گالوانیزه - 2 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
9070
1180
ورق گالوانیزه - 2.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
8870
980
ورق گالوانیزه - 2.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
9170
1280
ورق گالوانیزه - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
10070
250
ورق گالوانیزه - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
9870
150
ورق گالوانیزه - 0.45 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
10020
600
ورق گالوانیزه - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
10020
500
ورق گالوانیزه - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
10020
600
ورق گالوانیزه - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
10020
480
ورق گالوانیزه - 0.6 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
10070
1130
ورق گالوانیزه - 0.6 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
9270
430
ورق گالوانیزه - 0.7 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
9270
1150
ورق گالوانیزه - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
8920
900
ورق گالوانیزه - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
8820
680
ورق گالوانیزه - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
8820
680
ورق گالوانیزه - 0.9 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
8820
850
ورق گالوانیزه - 0.9 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
8820
850
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
8820
730
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
8820
780
ورق گالوانیزه - 1.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
8820
780
ورق گالوانیزه - 1.25 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
8820
780
ورق گالوانیزه - 1.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
9120
1230
ورق گالوانیزه - 1.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
9020
980
ورق گالوانیزه - 2 میلیمتر - عرض 1000 - رول - شهرکرد
9320
1230
ورق گالوانیزه - 2 میلیمتر - عرض 1250 - رول - شهرکرد
9120
1030
ورق گالوانیزه - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
9970
250
ورق گالوانیزه - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
9970
350
ورق گالوانیزه - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
9920
600
ورق گالوانیزه - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
9970
530
ورق گالوانیزه - 0.6 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
9170
330
ورق گالوانیزه - 0.6 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
9170
430
ورق گالوانیزه - 0.7 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
8820
800
ورق گالوانیزه - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
8720
800
ورق گالوانیزه - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
8720
680
ورق گالوانیزه - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
8720
680
ورق گالوانیزه - 0.9 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
8720
850
ورق گالوانیزه - 0.9 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
8820
950
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
8620
630
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
8620
680
ورق گالوانیزه - 1.20 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
8720
780
ورق گالوانیزه - 1.20 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
8720
780
ورق گالوانیزه - 1.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
9020
1080
ورق گالوانیزه - 1.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
8920
1130
ورق گالوانیزه - 2 میلیمتر - عرض 1000 - رول - تاراز
9220
1430
ورق گالوانیزه - 2 میلیمتر - عرض 1250 - رول - تاراز
9020
1230
ورق گالوانیزه - 0.3 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 0.35 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 0.45 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 0.6 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 0.6 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 0.7 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
0
-8200
ورق گالوانیزه - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 0.9 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 0.9 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 1.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 1.25 میلیمتر - عرض 1250 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه - 1.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - کاشان
0
0
ورق گالوانیزه رنگی - قرمز - 0.16 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
20000
2230
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.16 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
20000
2280
ورق گالوانیزه رنگی - قهوه ای سوخته - 0.16 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
20000
2280
ورق گالوانیزه رنگی - قرمز - 0.18 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
19000
3280
ورق گالوانیزه رنگی - صورتی - 0.18 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
19000
3280
ورق گالوانیزه رنگی - بنفش - 0.18 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
19000
3280
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.18 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
19000
3280
ورق گالوانیزه رنگی - قهوه ای سوخته - 0.18 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
19000
3280
ورق گالوانیزه رنگی - بنفش - 0.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
18000
1700
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
18100
1800
ورق گالوانیزه رنگی - سفید - 0.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
0
-16300
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.30 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
19000
3180
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.35 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
14500
14500
ورق گالوانیزه رنگی - قهوه ای سوخته - 0.35 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
15050
15050
ورق گالوانیزه رنگی - پرتغالی - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
0
0
ورق گالوانیزه رنگی - آبی - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
14300
14300
ورق گالوانیزه رنگی - سبز - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
14300
14300
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
14400
2000
ورق گالوانیزه رنگی -پرتقالی - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
15400
2050
ورق گالوانیزه رنگی - نارنجی - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
15500
2680
ورق گالوانیزه رنگی - قرمز - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
13600
700
ورق گالوانیزه رنگی - آبی - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
14300
1500
ورق گالوانیزه رنگی - سبز - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
16000
3700
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
13500
750
ورق گالوانیزه رنگی - قهوه ای سوخته - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
13500
1200
ورق گالوانیزه رنگی - سفید - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
13500
750
ورق گالوانیزه رنگی - پرتغالی - 0.45 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
13500
1200
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.45 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
13250
550
ورق گالوانیزه رنگی - پرتغالی - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
0
-14900
ورق گالوانیزه رنگی - قرمز - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
0
-13100
ورق گالوانیزه رنگی - آبی - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
13900
1500
ورق گالوانیزه رنگی - صورتی - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
13400
900
ورق گالوانیزه رنگی - بنفش - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
13400
13400
ورق گالوانیزه رنگی - سبز - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
13400
13400
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
13750
850
ورق گالوانیزه رنگی - سفید - 0.45 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
12800
600
ورق گالوانیزه رنگی - پرتغالی - 0.47 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
13900
1700
ورق گالوانیزه رنگی - قرمز - 0.47 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
12900
700
ورق گالوانیزه رنگی - سبز - 0.47 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
13150
-70
ورق گالوانیزه رنگی - سفال - 0.47 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
12800
200
ورق گالوانیزه رنگی - قهوه اس سوخته - 0.47 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
12850
12850
ورق گالوانیزه رنگی - سفید - 0.47 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
14400
2000
ورق گالوانیزه رنگی - آبی - 0.47 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
13400
1100
ورق گالوانیزه رنگی - سبز - 0.47 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
13150
1550
ورق گالوانیزه رنگی - صورتی - 0.47 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
13500
1100
ورق گالوانیزه رنگی - بنفش - 0.47 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
13600
1200
ورق گالوانیزه نرم - 0.14 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
18000
800
ورق گالوانیزه نرم - 0.20 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
16600
880
ورق گالوانیزه نرم - 0.22 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
14100
-370
ورق گالوانیزه نرم - 0.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
12100
-2020
ورق گالوانیزه نرم - 0.30 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
10500
-1920
ورق گالوانیزه نرم - 0.35 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
10000
-1070
ورق گالوانیزه نرم - 0.40 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
9800
-400
ورق گالوانیزه نرم - 0.45 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
9700
300
ورق گالوانیزه نرم - 0.50 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
8800
-200
ورق گالوانیزه نرم - 0.50 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
8500
-570
ورق گالوانیزه نرم - 0.50 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
9500
1100
ورق گالوانیزه نرم - 0.60 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
9400
1600
ورق گالوانیزه نرم - 0.70 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
9900
1350
ورق گالوانیزه نرم - 2.50 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
9800
1050
ورق گالوانیزه نرم - 2.50 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
13100
3530
ورق گالوانیزه نرم - 4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
13000
3330
ورق گالوانیزه نرم - 4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
9500
150
ورق گالوانیزه نرم - 5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
9500
150
ورق گالوانیزه نرم - 5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - چینی
9500
9500
ورق گالوانیزه خشک - 0.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
13400
-520
ورق گالوانیزه خشک - 0.30 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
11900
280
ورق گالوانیزه خشک - 0.40 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
10350
-170
ورق گالوانیزه خشک - 0.45 میلیمتر - عرض 1000 - رول - چینی
9900
280
ورق گالوانیزه - 0.60 میلیمتر - عرض 1000 - رول - قزاق
0
-9200
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
0
-7600
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
0
0
ورق روغنی - 0.60 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
0
-7900
ورق روغنی - 0.60 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
0
-8100
ورق روغنی - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
0
-7700
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - هفت الماس
0
0
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - هفت الماس
0
0
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - قزاق
0
0
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - قزاق
0
0
ورق روغنی - 0.60 میلیمتر - عرض 1000 - رول - قزاق
0
0
ورق روغنی - 0.60 میلیمتر - عرض 1250 - رول - قزاق
0
0
ورق روغنی - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - قزاق
0
0
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - قزاق
0
0
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - قزاق
0
0
ورق روغنی - 0.4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
0
-9020
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
0
-8070
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
0
-8070
ورق روغنی - 0.6 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
0
-8020
ورق روغنی - 06 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
0
-8020
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
0
-7770
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
0
-7770
ورق روغنی - 0.9 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
0
-7770
ورق روغنی - 0.9 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
0
-7470
ورق روغنی - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
0
-7470
ورق روغنی - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
0
-7470
ورق روغنی - 1.25 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
0
-7470
ورق روغنی - 1.25 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
0
-7470
ورق روغنی - 1.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
0
-7470
ورق روغنی - 1.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
0
-7470
ورق روغنی - 2 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه
0
-7170
ورق روغنی - 2 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد مبارکه
0
-7270
ورق روغنی - 0.4 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
0
-7970
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
0
-7920
ورق روغنی - 0.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
0
-7920
ورق روغنی - 0.6 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
0
-7920
ورق روغنی - 0.6 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
0
-7920
ورق روغنی - 0.7 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
0
-7720
ورق روغنی - 0.7 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
0
-7720
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
0
-7720
ورق روغنی - 0.8 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
0
-7720
ورق روغنی - 0.9 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
0
-7470
ورق روغنی - 0.9 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
0
-7470
ورق روغنی - 1 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
0
-7470
ورق روغنی - 1 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
0
0
ورق روغنی - 1.2 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
0
-7300
ورق روغنی - 1.2 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
0
-7300
ورق روغنی - 1.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
0
-7300
ورق روغنی - 1.5 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
0
-7100
ورق روغنی - 2 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد غرب
0
-7050
ورق روغنی - 2 میلیمتر - عرض 1250 - رول - فولاد غرب
0
-7200
ورق اسید شوئی - 2.5 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق اسید شوئی - 3 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق اسید شوئی - 4 میلیمتر - عرض 1000 - رول - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق قلع اندود - 0.17 میلیمتر - ابعاد 801*924 - شیت - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق قلع اندود - 0.17 میلیمتر - ابعاد 822*925 - شیت - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق قلع اندود - 0.18 میلیمتر - ابعاد 793*797 - شیت - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق قلع اندود - 0.18 میلیمتر - ابعاد 766*862 - شیت - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق قلع اندود - 0.18 میلیمتر - ابعاد 766*867 - شیت - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق قلع اندود - 0.18 میلیمتر - ابعاد 822*925 - شیت - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق قلع اندود - 0.18 میلیمتر - ابعاد 886*942 - شیت - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق قلع اندود - 0.19 میلیمتر - ابعاد 920*942 - شیت - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق قلع اندود - 0.22 میلیمتر - ابعاد 886*942 - شیت - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق قلع اندود - 0.23 میلیمتر - ابعاد 800*626 - شیت - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق قلع اندود - 0.23 میلیمتر - ابعاد 902*765 - شیت - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق قلع اندود - 0.23 میلیمتر - ابعاد 910*614 - شیت - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق قلع اندود - 0.24 میلیمتر - ابعاد 986*618 - شیت - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق قلع اندود - 0.25 میلیمتر - ابعاد 765*765 - شیت - فولاد مبارکه رول
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.3 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.4 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.5 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.6 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.8 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 1 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 1.25 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 2 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 2.5 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 3 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 4 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 5 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 6 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 8 - عرض 1000 - رول - آلیاژ 304
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.3 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.4 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.5 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.6 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 0.8 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 1 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 1.25 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 2 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 2.5 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 3 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 4 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 5 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 6 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
0
0
ورق استنلس استیل - ضخامت 8 - عرض 1250 - رول - آلیاژ 316
0
0