ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

نبشی

قیمت روز نبشی | Angle

مطالعه قیمت روز نبشی نشان میدهد نبشی فولاد ناب تبریز، کاهش قیمت داشته.
در مورد قیمت نبشی فولاد اصفهان شرایط مشابه بوده است.
نبشی فولاد اسپیرال اصفهان، کاهش قیمت  داشته است.
نبشی نورد آریان فولاد و نبشی سپاهان اصفهان نیز به مانند سایر محصولات کاهش قیمت داشته است.
برای آگاهی از قیمت روز نبشی به لیست آگهی فروش نبشی آهن 20 مراجعه کنید.

لیست نرخ نبشی

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۱:۵۹
نوع نبشی
قیمت کارخانه
نوسان قیمت
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - ذوب آهن اصفهان
6700
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6550
-150
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
6500
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد ناب تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 20*20 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 25*25 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
6780
-400
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 25*25 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
6770
-400
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
6660
-400
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
6640
-500
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
-7040
نبشی - ضخامت 2 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
-7170
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد اسپیرال اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
6400
100
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
6400
100
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
6400
6400
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
6400
100
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - صبا فولاد منظومه اصفهان
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر- ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر- ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 12 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 12 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 12 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 6 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 130*130 - 12 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 14 میلیمتر- ابعاد 140*140 - 12 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 15 میلیمتر- ابعاد 150*150 - 12 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 16 میلیمتر- ابعاد 160*160 - 12 متری - نورد آریان فولاد
6550
6550
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر- ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر- ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 120*120 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر- ابعاد 140*140 - 6 متری - فولاد اصفهان سپاهان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
-6430
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
-6430
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
-6430
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
-6430
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - نورد فولاد تهران
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فایکو
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد سپهر
6630
-220
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد سپهر
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - شکفته مشهد
6450
100
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - شکفته مشهد
6450
100
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - شکفته مشهد
6450
100
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - شکفته مشهد
6450
100
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - شکفته مشهد
6450
100
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - شکفته مشهد
6450
100
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - شکفته مشهد
6450
100
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - شکفته مشهد
6450
100
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - شکفته مشهد
6450
100
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - شکفته مشهد
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد نستا
0
-6850
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد نستا
0
-6850
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد نستا
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - پروفیل صنعت ماهان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ماهان سپاهان
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد البرز غرب
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد البرز غرب
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - فولاد البرز غرب
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 6 متری - فولاد البرز غرب
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 12 متری - فولاد البرز غرب
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6540
6540
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6490
-50
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6590
100
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6540
-50
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6540
-50
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6540
-50
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6540
-50
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
6540
-50
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد جاوید بناب
0
-6590
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر فولاد امین
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر فولاد امین
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - آذر فولاد امین
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - آذر فولاد امین
0
0
نبشی - ضخامت 2.5 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع فولاد کبکان
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد مهر سهند
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - الماس یزد
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - الماس یزد
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 70*70 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد نصر آذربایجان
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 7 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - پارت نورد لاهور
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 30*30 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
0
-6350
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
0
-6350
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
0
-6350
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
0
-6350
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد ظهوریان مشهد
0
-6350
نبش - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - فولاد سدید کاوه قم
0
-6350
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
نبشی - ضخامت 6 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 60*60 - 6 متری - نورد یاوران زنجان
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - فولاد اشتهارد
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - صنایع ریخته گری قیدار ابهر
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - صنایع ریخته گری قیدار ابهر
0
0
نبشی - ضخامت 3 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - آذر نبش تبریز
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 40*40 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 4 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 5 میلیمتر - ابعاد 50*50 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 8 میلیمتر - ابعاد 80*80 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 6 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 10 میلیمتر - ابعاد 100*100 - 12 متری - ایوانکی
0
0
نبشی - ضخامت 12 میلیمتر - ابعاد 120*120 - 6 متری - ایوانکی
0
0