ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN1R6U5M
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده مخزن فلزی (اتاق فشار زیر دریایی) دست ساز فولادی و..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره آگهی: 9810463816700015
شماره پرونده:1EF7E6AB4957426392793AF5EBC65441
تاریخ صدور:1398.03.12
شعبه صادر کننده:شعبه چهارم اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان شهركرد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
آگهی مزایده (مرحله دوم)
به موجب پرونده شماره 971203 محکوم علیه یوسف طهماسبی شاه منصوری فرزند عبدالرضا محکوم گردیده است به پرداخت مبلغ 677.830.188 در حق محکوم له مجید محمدی ثابت فرزند نبی اله و همچنین پرداخت مبلغ 27.500.000 ریال بابت حق الاجرای دولتی، با توجه به عدم پرداخت محکوم به نسبت به توقیف اموال اقدام و اموال ذیل توسط کارشناس تاسیسات توصیف و ارزیابی شد و مقرر است از طریق مزایده راس ساعت: 10:00 روز یک شنبه مورخ 1398.04.02 در دفتر اجرای احکام مدنی شهرکرد واقع در طبقه سوم ساختمان قدیم دادگستری از طریق مزایده و با حضور نماینده دادستان محترم بفروش برسد ، هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس 10% مورد مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و قبض بانکی آنرا به این شعبه تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.این آگهی برای یکبار در روزنامه محلی منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسئولین اجرا و قربای سببی و نسبی آنان ، ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این اجراء نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطلاع نمایند. (لازم به ذکر است شرکت کنندگان جهت حضور درجلسه مزایده می بایست 10% قیمت پایه را به صورت چک تضمین شده بانکی فی المجلس ارائه نمایند)
اموال توقیف شده و قیمت کارشناس:
1- مخزن فلزی (اتاق فشار زیر دریایی) دست ساز فولادی به ابعاد حدود3.80* 1.40 متر و به وزن تقریبی 4200 کیلو گرم و از قرار هر کیلو 60.000 ریال جمعا به مبلغ 252.000.000 ریال
2-آهن آلات دکل جرثقیل تلسکوپی 13 قطعه و به وزن تقریبی 3200 کیلو گرم و از قرار هر کیلو گرم 58.000ریال و جمعا به مبلغ 185.600.000ریال
اقلام فوق درکل به مبلغ 437.600.000 ریال به فروش می رسد.
لازم به ذکر است درصورت لزوم برای محاسبه دقیق قیمت قطعات هنگام تحویل به برنده مزایده ، قطعات مذکور توزین خواهند شد.
دادورز اجرای احكام مدنی شعبه دهم دادگستری شهرکرد- للـه گانی
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.