ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9P7X4C
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده قالبهای تونلی

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره پرونده:73F484EC883B425E9431A93CE83E47D7
تاریخ صدور:1398.03.08
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان رباط كریم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمــــه تعــــالـــی
آگهی مزایده اموال منقول
به موجب پرونده کلاسه 976040محكوم علیه انبوه سازان مسکن حمل و نقل هوایی شیده محکو م است به پرداخت 840.654.607 ریال در حق محكوم له محمد علی هیودی و مبلغ 200.000 تومان بعنوان نیم عشردولتی درحق صندوق دولت ،وچون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجراء نکرده است ، حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این اجراء توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ98.4.5 ساعت 12 ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به فروش برسد . از قیمت ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید . 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد ، از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد . در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد ، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . در صورتی که روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود ، مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد . شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد . ضمناً طالبین می توانند ظرف 7 روز قبل از مزایده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند اموال مورد مزایده قالبهای تونلی به شماره 17 و 4و 6و 42و 28 44و1و20و 5و 27و 19و 24و 18 به مساحت حدودا 320 متر مربع به ارزش 96.000.000 تومان و کانکس در وضعیت اسقاطی به ارزش 24.700.000 تومان و کانکس توالت صحرائی در ابعاد 3.500.000 تومان حمام و توالت صحرایی در ابعاد 3*4*2 به ارزش 650.000 تومان سقف ورق کرکره ایی گالوانیزه و اسکلت لوله گالوانیزه و قوطی های مربوطه با سقف کارگری سه سوله به ارزش 10.200.000 تومان و تانکر ابی دوازده هزار لیتری اسقاط 2.400.000 تومان و تانکر ابی شش هزار لیتری اسقاط به مبلغ 1.200.000 تومان و تانکر ابی دوهزار لیتری اسقاط به ارزش 800.000 تومان و اسکلت فلزی قوطی و ورق کرکره ابی گالوانیزه متعلق به دو عدد پارگینگ موقت به ارزش 8.600.000 تومان جمعا به ارزش 148.050.000 تومان میباشد
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم - غفاری
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.