ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN8H3D5I
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش گل طاووس فرفوژه360/20کیلوگرم و...

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره پرونده:0793BEF1D68C4BD29BE7EEE5C947D16E

تاریخ صدور:1398/04/05

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میاندرود

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

((اگهی مزایده نوبت اول ))

در پرونده نیابتی به کلاسه 970597-اجرای احکام مدنی محکوم علیه کمال محمد پور فرزند صادق محکوم به پرداخت3.5 سه ونیم سکه اصل خواسته اقساط مهریه ومبلغ . 2678000ریال هزینه دادرسی در حق ح رویا جررا و مبلغ100.000.000 ریال هزینه اجرایی دولت محکوم گردید محکوم علیه تاکنون نسببت به بدهی خود هیچ اقدامی ننموده است وبا معرفی و اموال توسط شخص ثالث وطبق نظر کارشناس1-گل طاووس فرفوژه360/20کیلوگرم قیمت 125.000مبلغ 45.025.000 2-گل چدنی قطعه فرفوژه 400کیلوگرم قیمت 82.000مبلغ 2.800.000 3-گل نرده پیازی راه پله 109کیلوگرم قیمت 92.000مبلغ 10028000 4- گل نیلوفری 400کیلوگرمی قیمت85.000مبلغ 34.000.000 5درکوب دروازه 100کیلوگرم قیمت 125.000مبلغ 12.500.000 به مبلغ 360.000.000ریال جمعا به مبلغ 134.353.000 ریال بر اورد شده است اموال مذ کور درتاریخ 1398/04/17روز دو شنبه ساعت 10الی 11 در احکام مدنی دادگستری میاندرود به مزایده و بفروش می رسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطلاعات بیشتر به دفتر اجرای احکام میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع وبرنده آن کس است که بالاترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس ده درصد بهای پیشنهادی اخذ وبقیه حداکثریکماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ رابه صورت کامل پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود.

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری میاندرود هادی آزرده
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.