ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN8B1F2P
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش کفی قفسه فلزی عرض 30 سانت سفید 94 سانت تعداد 150 عدد آسان مشبک و..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: تاریخ صدور:1398/04/03

شعبه صادر کننده:شعبه ششم اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
«آگهی مزایده»

باستناد پرونده اجرائی به کلاسه 972588/6/ش صادره از سوی شورای حل اختلاف شهرستان یزد له علیرضا سوزن کار با وکالت اقای عبدالرضا زاده و علیه حسین ماندگاریان محکوم علیه بابت محکوم به وهزینه دادرسی و نیم عشر دولتی ، جمعا به مبلغ 197/569/980 ریال در حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام ودرخواست وکیل محکوم علیه اموال منقولی را از طرف موکل خود معرفی نموده است که عبارتند از 1) کفی قفسه فلزی عرض 30 سانت سفید 94 سانت تعداد 150 عدد آسان مشبک 2) کفی قفسه فلزی عرض 35 سانت سفید 94 سانت تعداد 9 عدد آسان مشبک 3) کفی قفسه فلزی عرض 40 سانت سفید 94 سانت تعداد 90 عدد آسان مشبک 4) زاویه (لچکی) 40 سانتی تعداد 300 عدد آسان مشبک 5) زاویه (لچکی) 35 سانتی تعداد 60 عدد آسان مشبک 6) زاویه (لچکی) 30 سانتی تعداد 325 عدد آسان مشبک 7) پایه فلزی تی 2 متری تعداد 10 عدد آسان مشبک 8) پایه فلزی تی 1/5 متری تعداد 24 عدد آسان مشبک 9) پایه فلزی 2/5 متری دیواری تعداد 12 عدد آسان مشبک 10) صفحه پشت 30 سانتی تعداد 13 عدد آسان مشبک 11) صفحه پشت 10 سانتی تعداد 13 عدد آسان مشبک 12) کاسه سالاد ملامین متوسط سایز 2010 و کد پی -250 تعداد 1200 نو که توسط کلانتری 15 یزد توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 170/205/000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای قسمتی از دین محکوم علیه در روزدوشنبه مورخ 1398/04/17ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده درشعبه 6 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع در بلوار مدرس مجتمع مرکزی شورای حل اختلاف استان یزد به فروش می رسد طالبین می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از روز مزایده در ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و جهت ملاحظه موضوع مزایده اقدام نمایندودرصورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که پیشنهاد خودرا در ساعت مقرر تحویل اجرا داده باشد و بیشترین مبلغ را در جلسه مزایده پیشنهاد بدهد ضمنا حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود ./

شرایط: 1- برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ مزایده را به شماره حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش مربوطه را ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید 10%مزبور را در جلسه مزایده تودیع نماید به خریداران پیشنهاد می شود ده درصد مزبور را به حساب سپرده دادگستری تودیع نمایند .

2- پیشنهادات مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط آگهی مزایده و همچنین پیشنهاداتی گردیدکه پس از وقت مقرر (بعد از ساعت 10 صبح ) برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد

3-پیشنهادات راس ساعت 10 صبح روز مزایده باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان و طرفین پرونده در جلسه مزایده بلامانع و عندالاقضاء در همان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهد آمد و برنده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه پیشنهاد دهد 4- بدیهی است در صورتی که بالاترین پیشنهاد دهنده در جلسه خریدار مبلغ خریدار مبلغ ده درصدمبلغ مزایده را فی المجلس تودیع ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده بعدی که ده درصد مزبور را فی المجلس واریز نماید به عنوان برنده مزایده اعلام میگردد./
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه ششم اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد - محمد حاجی زاده تفتی

یزد - بلوار مدرس - ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.