ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9F7O6V
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش مقدار16/200(شانزده تن و دویست کیلو)آهن وچدن سنگین ضایعاتی و..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره پرونده:35E3E04C9CC84E87A1DDCE0EFE73656F

تاریخ صدور:1398/05/15

شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
اگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول

درپرونده کلاسه980456-980560-980561-980562 شرکت جهان محکوم به به پرداخت مبلغ حدودا2/000/000/000 ریال در حق اقایان محمد علی زاده-داود احمدی-خالق خالق زاده-اصغر علی سلیمی ومبلغ 5درصدمحکوم به ریالی بابت نیم عشر دولتی صادر گردیده است. و با توجه به اینکه حکم به طرفین ابلاغ گردیدهاموالی از محکوم علیه به شرح ذیل معرفی وتوقیف و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری زنجان توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری درتاریخ 1398/06/05روز سه شنبه راس ساعت 11 در محل اجرای احکام شعبه اداره کارمحاکم عمومی شهرستان زنجان به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10درصد ثمن معامله نقدا از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه وصول گردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت مصادره خواهدشد. طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال موردمزایده بازدید نمایند.چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد مزایده در همان زمان ومکان برگزار خواهدشد.

مشخصات اموال مورد مزایده: 1-مقدار16/200(شانزده تن و دویست کیلو)آهن وچدن سنگین ضایعاتی از قرار هرکیلو 24/000 ریال به جمع 388/800/000 ریال 2-مقدار 660 کیلو آلومینیوم ضایعاتی از قرار هرکیلو 108/000 ریال به جمع 71/280/000 ریال3- مقدار66/600(شصد وشش تن وششصد کیلو ) اهن الات گالوانیزه ضایعاتی از قرار هرکیلو 28/000 ریال که جمع 1/864/800/000 ریال میباشد

که جمع کل اموال 2/324/880/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است.

آدرس و تلفن :زنجان
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.