ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN5Q5O6L
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش دو دستگاه تولید نایلون با ارتفاع دکل 3متر و..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: تاریخ صدور:1398/04/11

شعبه صادر کننده:اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 2 (شهید ملک زاده )شورای حل اختلاف کرج

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول

به موجب پرونده کلاسه 960763 صادره از حوزه 27 شورای حل اختلاف محکوم علیه حسین قاسمی محکوم است به پرداخت مبلغ 282/845/811ریال بابت اصل خواسته در حق حمید حسنی ومبلغ 14/142/290 ریال بابت نیم عشر دولتی باتوجه به اینکه نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا ننموده حسب تقاضای محکوم له به شرح زیر به وسیله این اجرا و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 98/04/24 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل ا جرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهید ملک زاده واقع درچهار راه طالقانی دادسرای ناحیه 3 سابق به فروش برسد . مزایده از قیمت 486/000/000 ریال کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود والباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین می گردد و حد اکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگذار می گردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود وقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت ) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمنا" طالبین میتوانند ظرف 7 روز قبل از مزایده به دفتراجرا مراجعه وبا هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند .

1 -دو دستگاه تولید نایلون با ارتفاع دکل 3متر و تابلوی برقی اینور تردار(رله تغییر دور )و موتور 10 اسب به انضمام دو عدد قالب اصطلاحا 6و8 با 50/ استهلاک (مستعمل ) هر یک به ارزش 80/000/000 ریال مجموعا 160/000/000ریال

2-یک دستگاه دوخت سبز رنگ با سروی دستی دو کشنده (نیم اتوماتیک ) با 35/ استهلاک (مستعمل ) به ارزش 220/000/000ریال

3- یک دستگاه پانچ بادی با پمپ باد از شرکت الکترو پمپ مومنی به ارزش 50/000/000ریال

4- کمپر سور باد با موتور 50 اسب ساخت کمپر سور سازی تهران با 50/ استهلاک (مستعمل ) به ارزش 20/000/000 ریال

5- یک عدد مخزن ذخیره مواد اولیه با ابعاد 5/ 1/5 3 با ورق 3 میلی متر - روغنی با 60/ استهلاک (مستعمل ) به ارزش 30/000/000 ریال

6- بدنه یک دستگاه کندی بدون موتور که فقط به صورت آهن ضایعاتی با یستی فروخته شود به وزن تقریبی 300 کیلو گرم به ارزش 6/000/000ریال

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهید ملک زاده کرج
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.