ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN4B6R5S
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش تعداد 10 عدد ستون پایه سوله و...

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره پرونده:C81F9B808F4B4649A23D6A96933F1680

تاریخ صدور:1398/04/01

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان اشتهارد

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول

به موجب پرونده کلاسه فوق نیابت واصله از شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قرچک محکوم له حسین دوستی علیه شرکت فنی مهندسی بهریزان صنعت پارسیان محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 250/000/000ریال درحق محکوم له و پرداخت مبلغ 12/500/000ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه بشرح ذیل به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1398/4/30 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه اشتهارد بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی ( تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی مدیر اجرا تعیین می گردد وحداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمناً طالبین می توانند ظرف 5روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند./اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

1- تعداد 10 عدد ستون پایه سوله به متراژ تقریبی هرکدام 5 متر و به وزن تقریبی 1700 کیلوگرم و با ارزش پایه کارشناسی به میزان 49/000/000 ریال

2- تعدا 4 عدد پل سوله به متراژ تقریبی هر کدام 13 متر و به وزن تقریبی 1400 کیلوگرم با ارزش پایه کارشناسی به میزان 42/000/000 ریال

3- تعدا 2 ریل جرثقیل سوله به متراژ تقریبی هر کدام 30 متر و به وزن تقریبی 2500 کیلوگرم و به ارزش پایه کارشناسی به میزان 73/000/000 ریال

4- تعداد 16 عدد پروفیل Z زیر سقف سوله به متراژّ تقریبی هر کدام 15 متر و به وزن تقریبی 2000 کیلوگرم و به ارزش پایه کارشناسی به میزان 58/000/000 ریال

5- تعدا یک تخته درب ورودی سوله به ابعاد تقریبی 3در 2/5 متراژ ورق سینوسی و به وزن تقریبی 500 کیلوگرم و به ارزش پایه کارشناسی به میزان 18/000/000 ریال

6- ورق سینوسی و بقیه آهن آلات ناشی از تخریب سقف سوله به متراژ تقریبی 350 متر مربع و به وزن تقریبی 400 کیلوگرم و به ارزش پایه کارشناسی به میزان 12/000/000 ریال

7-پنجره های روشنایی دیواره سوله به وزن تقریبی 1000 کیلوگرم و به ارزش پایه کارشناسی به میزان 32/000/000 ریال

ضمناً اموال توقیف شده جمعاً به ارزش 284/000/000 ریال برآورد گردیده است ./
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان اشتهارد - منا دهقانی

استان البرز - شهرستان اشتهارد - بلوار آیت اله خامنه ای - نرسیده به میدان بسیج - روبروی بانک ملت - طبقه فوقانی دارائی
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.