ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9K7U1Z
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش بالابر مستعمل با موتور چینی 2/2 کیلو واتی دو دستگاه و....

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره پرونده:88DE919E3F3E4F399EC93387747262D8

تاریخ صدور:1398/04/30

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف آزادشهر

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

« آگهی مزایده اموال منقول »
به موجب اجرائیــه کلاسه 971013 شورا مطروحه در اجــرای احکام مــدنی شورای دادگستری آزادشهـر محکوم له حسینقلی تیموری محکوم علیه رضا خاندوزی مبنی بر فــروش اموال منقـــول متعلق به محکوم علیه که حسب درخواست محکوم له توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردید :
1-بالابر مستعمل با موتور چینی 2/2 کیلو واتی دو دستگاه فی 22/000/000 ریال جمعا به مبلغ 44/000/000 ریال
2- جک فلزی مستعمل 100 عدد فی 450/000 ریال جمعا به مبلغ 45/000/000 ریال
3- قالب فلزی مستعمل 100 عدد فی 300/000 ریال جمعا به مبلغ 30/000/000 ریال
کلیه اقلام فوق به قیمت مجموعا یکصدو نوزده میلیون ریال توسط کارشناس ارزیابی شده است
مقـرر گــردید ملک موصـوف در روز چهارشنبه مورخه 98/05/16 ساعت 11 صبح از طـــریق مزایـــده در محل دادگستری آزادشهر به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد . ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت پس از کسر هزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود.
ضمنا یک نسخه آگهی مزایده در تابلو اعلانات دادگستری الصاق گردد.
محسن قدیمی - قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان آزادشهر
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.