ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9X0Z3J
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده ضایعات فلزی

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: نوبت اول
شرکت سهامی اب منطقه ای بوشهر قصد دارد حدود یکصد و پنجاه هزار کیلوگرم 150.000 کیلوگرم انواع مختلف ضایعات فلزی مازاد بر نیاز خود را مطابق قوانین و مقررات موجود از طریق مزایده عمومی به شماره 1098001431000001 با شرایط زیر به فروش برساند
- هزینه فروش اسناد مزایده: به مبلغ 100.000 ریال جهت واریز به حساب شماره 4001103403018818 بانک مرکزی - به نام شرکت آب منطقه ای بوشهر می باشد که می بایست فیش واریزی جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر قراردادها تحویل گردد.
- تضمین شرکت در مزایده: به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی سه ماهه و یا واریز وجه نقد در وجه شرکت ارایه گردد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- پس از اعلام برنده مزایده کل بهای آهن آلات مورد مزایده نقدا از خریدار دریافت می گردد. کلیه هزینه های مربوط به بارگیری، حمل و توزین به عهده برنده مزایده می باشد
- در صورتی که وزن اقلام مورد مزایده بیشتر یا کمتر از برآورد باشد تفاوت قیمت آن از برنده مزایده اخذ و یا مسترد خواهد شد
- هزینه کارشناسی، آگهی روزنامه ، تنظیم تعهدنامه محضری به عهده برنده مزایده می باشد
مزایده گران علاقه مند م یتوانند یک سری کامل از اسناد مزایده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد تهیه نمایند اسناد مزایده از تاریخ 98.4.19 تا 98.4.22 ساعت 13 از طریق سامانه ستاد به ادرس www.setadiran.ir قابل دریافت می باشد
اخرین مهلت بارگذاری مدارک پاکات الف ب ج بصورت الکترونیکی درسامانه ستاد و تحویل تنها نسخه فیزیکی پاکت الف ضمانت نامه به مزایده گزار با رعایت موارد مندرج در اسنا مزایده حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه 98.4.30 می باشد
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به موضوع مزایده در اسناد مزایده درج گردد
- کمیسیون مزایده راس ساعت9 صبح روز دوشنبه مورخ 98.4.31 در محل قانونی شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر تشکیل خواهد گردید
- به پیشنهاد فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هر مزایده گر باید برای کل اقلام مورد مزایده پیشنهاد قیمت ارائه نماید.
- پس از تعیین برنده کل اقلام مورد مزایده در حضور نمایندگان مزایده گذار توزین و بهای کل براساس قبض باسکول قیمت واحد پیشنهادی محاسبه خواهد شد

ردیف نوع کالا
مقدار واحد قیمت پایه ریال
قیمت کل ریال
تضمین شرکت در مزایده (ریال)
1 آهن آلات از نوع مختلف
150.000 کیلوگرم
24.000 3.600.000.000 344.000.000شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.