ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN7P9O3L
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده تیرک چوبی قالب بندی سقف و...نوبت دوم

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شماره پرونده:3DEC74A299D5411B8B4C38E91D623556 تاریخ صدور:1397.12.20 شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احكام مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نمین.قدیم موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده ) متن آگهی: آگهی مزایده اموال منقول وغیر منقول نوبت دوم حسب محتویات پرونده کلاسه 940301اجرای احكام مدنی دادگستری نمین محکوم له اقای بهزاد شوقی و محكوم علیه شركت کاسپین آذر ایرانیان به ادرس شهرک صنعتی شماره 2 پشت کارخانه ذوب اهن بتاریخ 98.2.4روزچهار شنبه راس ساعت 11 صبح اموال منقول ذیل الذکر متعلق به محکوم علیه شركت کاسپین اذر ایرانیان عبارت است از: 1- تیرک چوبی قالب بندی سقف از قرار هرعددبه مبلغ 80.000ریال که با احتساب تعداد 250 عدد مبلغ کل برابر خواهد بود بابیست میلیون ریال (مبلغ 20.000.000ریال ) 2- برآورد میلگردها در صورتی که ضوابط آیین نامه مهندسی برای همپوشانی میلگردها یعنی ارتفاع باقیمانده میلگرد 25، یکصدسانتی متر باشد و ارتفاع باقیمانده میلگرد 20 ، هشتاد سانتیمتر باشد از قرار هر کیلو گرم 19.000ریال با احتساب وزن میلگرد کلیه ریشه ها برابر مبلغ شصت میلیون و هشتصد هزار ریال (60.800.000ریال )بر آورد می گردد. جمع کل مبلغ ارزیابی اقلام یاد شده به مبلغ 80.800.000 ریال می باشد با حضور نماینده دادسرا وبا امعان نظر به قیمت پایه کارشناسی جمعابه مبلغ 80.800.000ریال ازطریق مزایده به فروش می رسد. علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند قیمت مورد نظر خودرا تا روز مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی این دادگستری طی نامه کتبی تسلیم نمایند و درروز مزایده نیز در اجرای احکام مدنی نمین حضور یابند. بدیهی است بالاترین مبلغ پیشنهادی بعنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده با هماهنگی اجرای احکام مدنی ملاحظه نماید همچنین برنده مزایده بایستی به اقتضای مورد کل بهای مال مورد مزایده و یا 10درصد آن رابه عنوان سپرده به اجرای احکام مدنی تسلیم نماید که در صورت اخیر (پرداخت10درصد فی المجلس ) باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نیز بقیه بهای مال را بپردازد در غیر اینصورت مبلغ سپرده برنده مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد... سلیمانی مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نمین
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.