ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN6D0R8Z
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده اراضی کشاورزی قطعه اول به مساحت 173696 متر مربع و..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: مزایده، مزایده اراضی کشاورزی قطعه اول به مساحت 173696 متر مربع و...
شماره آگهی: 9810468140500002
شماره پرونده:450725C9A3D04ADD84B23EE497B4221C

تاریخ صدور:1398/03/22

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش قهاوند

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده

در پرونده کلاسه اجرایی 980005/م حسب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی قهاوند محکوم علیهم آقایان و خانم ها:1- علی، 2-حسن، 3-حسین، 4-کرم، 5-برات، 6-رحیم، 7- کبری، 8-زهرا همگی هوشیار فرزندان احمد و 9- خدیجه امیری فرزند علی اصغر به نشانی قهاوند روستای احمد آباد شراء محکوم هستند به تقسیم ترکه به عنوان محکوم به در حق آقای مهدی هوشیار فرزند احمد و همچنین پرداخت مبلغ 352/665/250 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. لذا با توجه به اینکه محکوم علیهم تاکنون نسبت به تقسیم ترکه اقدامی نکرده اند این اجرا که به درخواست محکوم له اقدام به توقیف اموالی به شرح ذیل نموده در روز دوشنبه مورخ 1398/04/10 ساعت 10صبح اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه دین محکوم علیهم می نماید. معهذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموال مشروحه ذیل را ملاحظه نمایند، ضمناً مزایده در دایره اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش قهاوند برگزارمی گردد.

اموال مورد مزایده :

* اراضی کشاورزی :

قطعه اول به مساحت 173696 متر مربع جنب راه اصلی (آسفالت) روستای احمدآباد می باشد و ارزش هر متر مربع آن با آب موجود از چاه اشتراکی به مبلغ 30/000 ریال و ارزش کل آن به مبلغ 5/210/880/000 ریال برآورد شده است.

قطعه دوم به مساحت 3000 متر مربع با حدود اربعه شمالاً زمین ایپکعلی کبیری،جنوباً اسماعیل کبیری، شرقاً راه و غرباً ابراهیم عسگری واقع می باشد و ارزش هر متر مربع آن با آب موجود به مبلغ 25/000 ریال و ارزش کل آن به مبلغ 75/000/000 ریال برآورد شده است.

قطعه سوم به مساحت 2000 مترمربع با حدود اربعه شمالاً احمد عسگری، جنوباً رضا ربیعی زاده، شرقاً راه عمومی و غرباً زمین حاج محمد عسگری واقع می باشد و ارزش هر متر مربع آن با آب موجود به مبلغ 25/000 ریال و ارزش کل آن به مبلغ 50/000/000 ریال برآورد شده است.

قطعه چهارم به مساحت 16617 مترمربع با حدود اربعه شمالاً ابوالقاسم امیرب، جنوباً احمد عسگری، شرقاً راه عمومی و غرباً جوی آب واقع می باشد و ارزش هر متر مربع آن با آب موجود به مبلغ 25/000 ریال و ارزش کل آن به مبلغ 415/425/000 ریال برآورد شده است.

قطعه پنجم به مساحت 4500 مترمربع با حدود اربعه شمالاً رمضن غفاری، جنوباً راه عمومی، شرقاً حیدر هوشیار و غرباً راه عمومی واقع می باشد و ارزش هر متر مربع آن با آب موجود به مبلغ 25/000 ریال و ارزش کل آن به مبلغ 1/125/000/000ریال برآورد شده است.( این قطعه بعلت واقع شدن در حاشیه روستا و وجود خطای جی پی اس در صورت نیاز می بایست با دوربین نقشه برداری گردد).

** ادوات کشاورزی:

1-یکدستگاه یونجه چین (مور) به مبلغ 30/000/000 ریال

2-دو عدد تانکر 6000 لیتری به مبلغ 30/000/000 ریال

3-یکدستگاه ریگ خورشیدی به مبلغ 6/000/000 ریال

4-یکدستگاه خرمن کوب قدیمی به مبلغ 4/000/000 ریال

5-یکدستگاه موتور لیستر تک سیلندر به مبلغ 8/000/000 ریال

6-یکدستگاه دیسک اسقاطی به مبلغ 4/000/000 ریال

7-یکدستگاه جعبه دنده جانسون آمریکایی به مبلغ 16/000/000 ریال

8-یکدستگاه آهن سه خیش به مبلغ 15/000/000 ریال

9-یکدستگاه مرزکش به مبلغ 4/000/000 ریال

10-یکدستگاه موتور رومانی به مبلغ 60/000/000 ریال

جمع کل ارزش اموال فوق طبق نظریه کارشناسی 7/053/305/000 ریال می باشد.

*** بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی میگردد که بیشترین قیمت پیشنهاد نماید و می بایست ده درصد را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه تادیه کند.

متصدی اجرای احکام دادگاه عمومی قهاوند
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.