ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN1K2F2I
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

تجدید مزایده فروش تعدادی دیزل ژنراتور مازاد

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: تجدید آگهی مزایده عمومی ؟
شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر قصد دارد تعدادی دیزل ژنراتور مازاد خود را مطابق قوانین و مقررات موجود از طریق مزایده عمومی به شماره 1098001431000006 با شرایط زیر به فروش برساند
1- هزینه فروش اسناد مزایده: به مبلغ یکصد هزار ریال (100.000) جهت واریز به حساب شماره 4001103403018818 بانک مرکزی - به نام شرکت آب منطقه ای بوشهر می باشد
2- تضمین شرکت در مزایده: به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی سه ماهه و یا واریز وجه نقد در وجه شرکت ارایه گردد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- پس از اعلام برنده مزایده کل بهای دیزل ژنراتور مورد مزایده نقدا از خریدار دریافت می گردد. کلیه هزینه های مربوط به مالیات و عوارض تا تاریخ برگزاری مزایده به عهده شرکت و از آن تاریخ به بعد به عهده برنده مزایده می باشد
4- هزینه کارشناسی، آگهی روزنامه ، تنظیم تعهدنامه محضری به عهده برنده مزایده می باشد
5-مزایده گران علاقمند می توانند یک سری کامل از اسناد مزایده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) تهیه نمایند.اسناد مزایده از تاریخ 98.05.01 لغایت 98.05.05 ساعت 13 از طریق سامانه ستاد به آدرس WWW.SETADIRAN.IR قابل دریافت می باشد.
6-آخرین مهلت بارگزاری مدارک (پاکات الف و ب و ج) به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحویل تنها نسخه فیزیکی پاکت الف (ضمانت نامه) به مزایده گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 98.05.12 می باشد
محل تحویل اسناد فیزیکی (پاکت الف) پیشنهادها: بوشهر- بلوار رئیس علی دلواری- شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر می باشد
7-کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98.05.13 در محل قانونی شرکت سهامی آب منمطقه ای استان بوشهر تشکیل خواهد گردید
8-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به موضوع مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.
9-به پیشنهاد فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- هر مزایده گر می تواند برای دیزل ژنراتورها و تجهیزات جانبی آنها در بسته های سه گانه به شرح جدول زیر پیشنهاد قیمتهای جداگانه ارائه نماید.
مشخصات دیزل ژنراتور و تجهیزات جانبی مربوط به بسته شماره 1 (مبلغ به ریال)
ردیف شرح تجهیزات
تعداد قیمت کارشناس
1 دیزل ژنراتور 12 سیلندر MVM با ژنراتور زیمنس
1 1.361.040.000
2 الکتروموتور زیمنس
2 847.080.000
3 مخزن فلزی 4000 لیتری
1 11.000.000
4 لوله اگزوز
1 4.400.000
5 هواکش رادیاتور
1 15.400.000
6 مخزن خفه کن
1 15.400.000
جمع کل
2.254.320.000
تضمین شرکت در مزایده
226.000.000
مشخصات دیزل ژنراتور و تجهیزات جانبی مربوط به بسته شماره 2 (مبلغ به ریال)
ردیف شرح مشخصات
تعداد قیمت کارشناسی
1 دیزل ژنراتور 12 سیلندر MVM با ژنراتور زیمنس
1 1.361.040.000
2 الکتروموتور زیمنس
2 847.080.000
جمع کل

2.208.120.000.

تضمین شرکت در مزایده
221.000.000
مشخصات دیزل ژنراتور و تجهیزات جانبی مربوط به بسته شماره 3 (مبلغ به ریال)
ردیف شرح تجهیزات
تعداد قیمت کارشناسی
1 دیزل ژنراتور 16 سیلندر MVM با ژنراتور زیمنس
1 1.727.280.000
2 الکتروموتور زیمنس
2 217.200.000
3 مخزن فلزی 4000 لیتری
1 11.000.000
4 کمپرسور هوا
1 29.212.000
5 پمپ KSP
1 44.000.000
6 الکتروموتور و پمپ
1 21.790.000
7 پمپ بدون الکتروموتور
1 5.500.000
8 لوله اگزوز
1 4.400.000
9 رادیاتور 1 294.840.000
10 هواکش رادیاتور
1 15.400.000
11 الکتروزیمنس
1 423.540.000
جمع کل
2.794.262.000
تضمین شرکت در مزایده
280.000.000
شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.